Επιτροπές

Επιτροπή Στρατηγικού Σχεδιασμού

Επιτροπή Οργανογράμματος

Επιτροπή Επιστημονικού Εξοπλισμού

Επιτροπή Προγράμματος Σπουδών

Επιτροπή ΟΜΕΑ - Ομάδας Εσωτερικής Αξιολόγησης

Επιτροπή Οικονομικής Επιμελητείας

Ελεγκτική Επιτροπή

Επιτροπή Προγραμματισμού και Διαχείρισης Υλικών

Επιτροπή Μηχανογράφησης

Επιτροπή Δεοντολογίας

Επιτροπές Συνάφειας Γνωστικών Αντικειμένων για την Αξιολόγηση Προσόντων υποψηφίων για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής

Επιτροπή Ιστοσελίδας του Τμήματος Οδοντιατρικής

Επιτροπή Δια Βίου – Χορηγιών – Δημοσίων Σχέσεων

Επιτροπή Ευρωπαικών Προγραμμάτων ERASMUS Plus για Σπουδές και ERASMUS MUNDUS

Επιτροπή Φοιτητικών Ζητημάτων - Σύμβουλος Φοιτητή

Επιτροπή Ανταποδοτικών Υποτροφιών-Υποτροφιών ΕΚΟ ΑΠΘ

Επιτροπή Ελέγχου Μεταδοτικών Νοσημάτων

Επιτροπή Ιστορικού Αρχείου

Επιτροπή Βιβλιοθήκης

Επόπτης Κτηρίου - Συντήρησης Ασανσέρ