• Ελληνικά
  • English

Μεταδιδακτορική Έρευνα

Η εκπόνηση μεταδιδακτορικής έρευνας γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις και προϋποθέσεις που προβλέπονται από τον Κανονισμό που συντάχθηκε με απόφαση της Συγκλήτου του ΑΠΘ

Κάθε χρόνο προκηρύσσονται θέσεις για μεταδιδακτορική έρευνα από διάφορους φορείς που χορηγούν υποτροφίες.

α) από την Επιτροπή Ερευνών του ΑΠΘ

β) το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (Ι.Κ.Υ.)

γ) το Ίδρυμα Fullbright

κ.λ.π.

Συνημμένα: