• Ελληνικά
  • English

Οδηγίες Συγγραφής μδε

Οι οδηγίες για την δομή και εκτύπωση της μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας (μ.Δ.Ε.), περιγράφονται αναλυτικά στο Παράρτημα V του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας του ΠΜΣ.

Συνημμένα: