• Ελληνικά
  • English

Πρακτική Άσκηση ΕΣΠΑ

Το Πρόγραμμα “Πρακτική Άσκηση Φοιτητών Α.Π.Θ.”, χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και συγχρηματοδοτείται από Εθνικούς Πόρους μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» του Εταιρικού Συμφώνου για το Πλαίσιο Ανάπτυξης 2014-2020, με Ενδιάμεσο Φορέα την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δία Βίου Μάθηση».

 

Σύνδεσμος ΔΑΣΤΑ ΑΠΘ “Πρακτική Άσκηση Φοιτητών Α.Π.Θ.”  https://dasta.auth.gr/cmsitem.aspx?sid=3&id=572

Συνημμένα: