24ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ Ο.Ε.Ε. – Ο.Ε.Β.Ε. – Ε.Σ.Ο.Ε.

Αφίσα_24ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ο

Για την εγγραφή:
https://webplansapps.gr/premium/view.php?id=114131
Για την υποβολή εργασιών:
https://webplansapps.gr/premium/view.php?id=113498

Σημαντικές Ημερομηνίες
Ημερομηνία λήξης μειωμένου κόστους εγγραφής: 29.10.2021.
Παράταση ημερομηνίας λήξης υποβολής περιλήψεων προς κρίση: 15.10.2021.