• Ελληνικά
 • English

Εργαστήριο Προσθετικής

 • Το Εργαστήριο Προσθετικής ιδρύθηκε το 2017, με την Υπουργική Απόφαση 25209 π.ε./2017 (ΦΕΚ 692 7-3-2017 τ.Β΄) κατόπιν συγχώνευσης των Εργαστηρίων:

  (α) Εργαστήριο Ακίνητης Προσθετικής και Προσθετικής Εμφυτευματολογίας [Ιδρύθηκε το 1971, με το Β. Διάταγμα 413/1971 (ΦΕΚ 126/24-6-1971 τ.Α΄), με την ονομασία Εργαστήριο Ακίνητης Οδοντικής Προσθετικής και μετονομάστηκε σε Εργαστήριο Ακίνητης Προσθετικής και Προσθετικής Εμφυτευματολογίας το 1997, με την Υπουργική Απόφαση αριθμ. Β1/437/1997 (ΦΕΚ 993/7-11-97 τ.Β΄)] και

  (β) Εργαστήριο Οδοντικής και Ανωτέρας Προσθετικής, [Ιδρύθηκε το 1959, με το Ν. Διάταγμα 3974/1959 (ΦΕΚ188/7-9-1959 τ.Α΄)].

  Ανήκει στον Τομέα Προσθετικής.

  Το Εργαστήριο Προσθετικής έχει ως βασικό σκοπό την εξυπηρέτηση των εκπαιδευτικών και ερευνητικών αναγκών στα γνωστικά αντικείμενα: 1) της Ακίνητης Προσθετικής και Προσθετικής Εμφυτευματολογίας, 2) της Οδοντικής και Ανωτέρας Προσθετικής και 3) της Οδοντικής και Κρανιοπροσωπικής Εμβιομηχανικής.

  Το Εργαστήριο Προσθετικής έχει ως αποστολή:

  1. Την κάλυψη σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο των διδακτικών και ερευνητικών αναγκών του Τμήματος και άλλων Τμημάτων του Πανεπιστημίου σε θέματα που εμπίπτουν στα γνωστικά αντικείμενα του Εργαστηρίου και αποτελούν μέρος του προγράμματος σπουδών.
  2. Την εκπαίδευση (θεωρητική, πρακτική και κλινική άσκηση) ειδικευμένων επιστημόνων στα γνωστικά αντικείμενα που καλύπτει το Εργαστήριο και προβλέπεται από το νόμο.
  3. Τη συνεργασία κάθε μορφής με κέντρα ερευνών και ακαδημαϊκά ιδρύματα ημεδαπής και αλλοδαπής εφόσον οι στόχοι συμπίπτουν, συμβαδίζουν και αλληλοσυμπληρώνονται με εκείνους του Εργαστηρίου.
  4. Τη διοργάνωση επιστημονικών διαλέξεων, ημερίδων, σεμιναρίων, συμποσίων, συνεδρίων και άλλων επιστημονικών εκδηλώσεων, την πραγματοποίηση δημοσιεύσεων και εκδόσεων και την πρόσκληση ελλήνων και ξένων αναγνωρισμένου κύρους επιστημόνων.
  5. Την παροχή υπηρεσιών σε ιδιώτες σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο Π.Δ. 159/1984 (Τεύχος Α αριθμ. 53).
  6. Την παροχή γνωμοδοτήσεων (δικαστήρια κτλ.) σε θέματα που άπτονται των γνωστικών αντικειμένων σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
  7. Τη συλλογή, επεξεργασία, αποθήκευση και διάθεση δεδομένων.
  8. Την ανάληψη συμβουλευτικών ή αναπτυξιακών έργων και μελετών με σκοπό την ικανοποίηση των αναγκών της κοινωνίας.
  9. Την έκδοση περιοδικών.

  Οι τομείς στους οποίους δραστηριοποιείται το Εργαστήριο Προσθετικής αφορά στα ακόλουθα γνωστικά αντικείμενα:

  1. Το γνωστικό αντικείμενο της Ακίνητης Προσθετικής και Προσθετικής Εμφυτευματολογίας καλύπτει τουλάχιστον ένα αυτοτελές γνωστικό αντικείμενο του Εργαστηρίου και περιλαμβάνει την ανάπτυξη, εφαρμογή και αξιολόγηση επιστημονικών μεθόδων αποκατάστασης με ακίνητες συμβατικές προσθετικές αποκαταστάσεις, με σύνθετες προσθετικές αποκαταστάσεις, και με προσθετικές επιεμφυτευματικές αποκαταστάσεις τα ανωτέρω σε ασθενείς όλων των ηλικιών, συμπεριλαμβανομένων των παιδιατρικών και γηριατρικών ασθενών. Επιπλέον, περιλαμβάνει την κλινική φυσιολογία του στοματογναθικού συστήματος, την Σύγκλειση, και τις Κρανιογναθικές Διαταραχές. Επίσης, περιλαμβάνει τα – σχετικά με τα παραπάνω- σύγχρονα υλικά και μεθόδους αναπλαστικών, αποκαταστατικών και αναγεννητικών εφαρμογών.
  2. Το γνωστικό αντικείμενο της Οδοντικής και Ανωτέρας Προσθετικής καλύπτει τουλάχιστον ένα αυτοτελές γνωστικό αντικείμενο του Εργαστηρίου και περιλαμβάνει την ανάπτυξη, εφαρμογή και αξιολόγηση επιστημονικών μεθόδων αποκατάστασης της εμφάνισης και της λειτουργίας με συμβατικές κινητές αποκαταστάσεις, σύνθετες προσθετικές αποκαταστάσεις και επιεμφυτευματικές προσθετικές αποκαταστάσεις, σε ασθενείς όλων των ηλικιών συμπεριλαμβανομένων των παιδιατρικών και γηριατρικών με μερική ή ολική νωδότητα, ή στοματογναθοπροσωπικά ελλείμματα αποσκοπώντας στη βελτίωση της στοματικής και γενικότερης υγείας. Επίσης, περιλαμβάνει τα -σχετικά με τα παραπάνω- σύγχρονα υλικά και μεθόδους αναπλαστικών, αποκαταστατικών και αναγεννητικών εφαρμογών.
  3. Το γνωστικό αντικείμενο της Οδοντικής και Κρανιοπροσωπικής Εμβιομηχανικής καλύπτει ένα τουλάχιστον αυτοτελές γνωστικό αντικείμενο του Εργαστηρίου και αφορά την ανάπτυξη, εφαρμογή και αξιολόγηση επιστημονικών και κλινικο-εργαστηριακών μεθόδων προσθετικής θεραπείας των μερικώς ή ολικώς νωδών ασθενών, την ανάπλαση οδοντικών, στοματικών και κρανιοπροσωπικών ελλειμμάτων με βάση τις αρχές της Ιστοτεχνολογίας, Γενετικής μηχανικής, Βιοπληροφορικής, Βιοδιαγνωστικής, Εμβιοθεραπευτικής και Εμβιομιμητικής.
  Πανεπιστημιακοί Υπότροφοι:
  Μέλη Εργαστηρίου : https://prosthodontics.dent.auth.gr/dental-craniofacial-bioengineering-and-applied-biomaterials-ms/department-of-prosthodontics/  
  Κατηγορία Ονοματεπώνυμο Βαθμίδα
  ΔΕΠ Aναστασιάδου Βασιλική-Διευθύντρια Εργαστηρίου Καθηγήτρια   
    Κοΐδης Πέτρος Καθηγητής       
    Κωτσιομύτη Ελένη Καθηγήτρια 
    Πισιώτης Αργύριος  Καθηγητής       
    Τορτοπίδης Δημήτριος Αναπλ. Καθηγητής   
    Κοντονασάκη Ελεάννα Αναπλ.Καθηγήτρια
    Μπακοπούλου Αθηνά  Αναπλ.Καθηγήτρια
    Κοκοτή Μαρία Επίκουρη Καθηγήτρια
    Νάκα Όλγα Επίκουρη Καθηγήτρια
    Θεοχαρίδου Άννα Επίκουρη Καθηγήτρια
  Ακαδημαϊκοί Υπότροφοι Καμαλακίδης Σάββας
  ΕΔΙΠ Ξιμίνης Ευάγγελος  
  ΕΤΕΠ Καρακασίδου Ευρώπη   
  Γραμματεία Λαδοπούλου Κλαίρη  
  Εργαλειοδοσία Μιχαλούδη Στέλλα     
  Yπότροφοι Υποστήριξης  Μπουσνάκη Μαρία        
  Εκπαιδευτικών Δραστηριοτήτων Παντολέων Παναγιώτης   
  Υποψήφιοι Διδάκτορες Τουρναβίτης Αλέξανδρος  
    Χατζηβασιλείου Κωνσταντίνος  
    Μαχλά Φωτεινή  
  Συνεργάτες Γελαδάρης Γιώργος                      
    Παπαδόπουλος Γεώργιος    
    Σαραφίδου Κάτια  
  Μεταπτυχιακοί Φοιτητές ΠΜΣ Επιστήμη και Τεχνολογία Προσθετικής Οδοντιατρικής    
  Ειδίκευση «Προσθετική»  Μπαχος Λαμπης     
     Μπέη Μαρία                         
   Νιάνος Ανδρέας  
  Χατζηιωαννίδου Μαρία-Βηθλεέμ  
    Αλεξάκου Έλλη  
  Κυριαζή Μαρία Κλειώ  
    Σανδρής Ευάγγελος  
  Βουρβαχάκη Μαρία-Ειρήνη  
  Κυτίδης Αναστάσιος  
    Παπαιωάννου Ευθυμία  
  Σολάκη Σωτηρία  
  Νιάρχου Θαλασσια  
    Σέγγης Ερρίκος  
  Βασιλειάδη Γεωργία  
  Ζαχαρή Ελευθερία  
    Καρπούζη Ραφαηλία  
    Κωνσταντινίδη Ιωάννα  
    Μπακούρος Κουρουπάκης Φώτης  
    Μπανιώτου Αρετή  
    Τσεμπερλίδης Κωνσταντίνος  
    Γερμενή Σαβίνα  
    Τζαμουράνης Νικόλαος  
     
     
   
     
     
   
   
  Γαρδικιώτης Ηλίας Χρήστος
  Πολυξενίδου Μαρία      
    Κουτσώνα Φωτεινή  
  Μεταπτυχιακοί Φοιτητές ΠΜΣ Οδοντική και Κρανιοπροσωπική Εμβιομηχανική & Εφαρμοσμένα Βιοϋλικά    
    Τσιαβάκη Χρυσούλα  
    Χατζημέντωρ Ιάσωνας  
    Ζαμπάρα Ειρήνη  
  Καραδημητρίου Μαρία Δέσποινα  
    Λεβαντής Κωνσταντίνος  
   
   
  Σύνδεσμοι:
  Σύνδεσμος Εργαστηρίου : https://prosthodontics.dent.auth.gr/ https://dent.auth.gr/lab/%ce%b5%cf%81%ce%b3%ce%b1%cf%83%cf%84%ce%ae%cf%81%ce%b9%ce%bf-%cf%80%cf%81%ce%bf%cf%83%ce%b8%ce%b5%cf%84%ce%b9%ce%ba%ce%ae%cf%82/

  Τομέας: ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗΣ

  Διευθυντής εργαστηρίου: Αναστασιάδου Βασιλική

  Προσωπικό εργαστηρίου:
  Αναστασιάδου Βασιλική
  Θεοχαρίδου Άννα
  Κοΐδης Πέτρος
  Κοκοτή Μαρία
  Κοντονασάκη Ελεάνα
  Κωτσιομύτη Ελένη
  Μπακοπούλου Αθηνά
  Νάκα Όλγα
  Πισιώτης Αργύριος
  Τορτοπίδης Δημήτρης

 • ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2022-23–ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗΣ  
  ΕΞΑΜΗΝΟ Τίτλος Μαθήματος Κωδ.Μαθ. Συντονιστές/ Διδάσκοντες Πρόγραμμα
  A Ηθική-Δεοντολογία-Νομολογία στην Οδοντιατρική 100104C Αναστασιάδου Β. Κωτσιομύτη Πισιώτης Μπακοπούλου Θεοχαρίδου Πε:10.00-11.00
  Γ Φυσιολογία Στοματογναθικού Συστήματος-Σύγκλειση 100308C Δ. Τορτοπίδης Α.Θεοχαρίδου Μ.Κοκοτή A.Πισιώτης     Π/Τρ:08.00-10.00 (ΔΤ)   Τρ 13.00-14.00 Τε 09.00-10.00 Πα 11.00-12.00  
  Ε Ακίνητη Προσθετική Ι 100504C Α. Θεοχαρίδου Μ.Κοκοτή   Π/Πέμ:08.00-9.00 Δ 9.00-12.00 Τρ11.00-14.00 Τε13.00-16.00
  Κρανιογναθικές διαταραχές 10 05-01S (Επιλογής) Μ.Κοκοτή Δ. Τορτοπίδης Ε.Ξιμίνης       Τρ 17.00-19.00
  Άμεσες και Επένθετες Οδοντοστοιχίες (Μεταφέρθηκε στο Ζ' εξάμηνο) 10 07-07S (Επιλογής) Πισιώτης Α.
  ΣΤ Ακίνητη Προσθετική  ΙΙ 100606C Α.Μπακοπούλου Μ.Κοκοτή   Φρ/Δε-Τρ:12.00-14.00 Τετ:14.00-16.00
  Μερικές Οδοντοστοιχίες Ι Νέος κωδικός (100612C)   Νάκα Ο. Κωτσιομύτη Ε   Π/Πα: 13.00-14.00   Εργ/ Δε: 9.00-12.00 Τε:13.00-16.00 Πε:13.00-16.00  
  Ολικές Οδοντοστοιχίες Νέος κωδικός (100613C) Αναστασιάδου Β. Πισιώτης Α     Π/Δε: 11.00-12.00   Εργ/Δε:13.00-16.00 Τρ:13.00-16.00 Πα:13.00-16.00
  Ζ Μερικές Οδοντοστοιχίες ΙΙ Νέος κωδικός (100710C) Κωτσιομύτη Ε  
  Ακίνητη Προσθετική ΙΙΙ 100703C Δ.Τορτοπίδης Π.Κοϊδης Α.Μπακοπούλου E.Κοντονασακη   Π/.Δευ:10.00-11.00 Κλ/Δ 13.00-17.00 Τρ 13.00-17.00 Πα 13.00-17.00
  Κλινική Δεξιοτήτων (Κινητή Προσθετική) 10 07 04C Κωτσιομύτη Ε Αναστασιάδου Β Πισιώτης Α. Νάκα Ο. Κλ/ Τε: 8.00-12.00 Πε:13.00-17.00   Πα:8.00-12.00
  Προσθετική Αποκατάσταση στα πλαίσια της ολοκληρωμένης Οδοντιατρικής φροντίδας 10 07 05S (Επιλογής) Α.Μπακοπούλου Αναστασιάδου Β Kωτσιομύτη Ε Τορτοπίδης Δ Κοντονασάκη Ε Νάκα Ο Koκοτή Μ. Θεοχαρίδου Α Πε:17.00-19.00
  Η Ακίνητη Προσθετική IV 100804C Ε.Κοντονασάκη Π. Κοϊδης Κλ / Δευ:13.00-17.00 Τρ:13.00-17.00 Παρ:13.00-17.00
  Κλινική Δεξιοτήτων (Κινητή Προσθετική) 10 08 05C Κωτσιομύτη Ε Αναστασιάδου Β Πισιώτης Α. Κλ/ Τε: 8.00-12.00 Πε:13.00-17.00 Πα:8.00-12.00
  Εργαστηριακές Προσθετικές Διαδικασίες 10 08 04S (Επιλογής) Πισιώτης Α. Π/Πέ: 17:00-19:00
  Θ ΚΣΑΑ 10 09-01C Τορτοπίδης Δ Αναστασιάδου Β Πισιώτης Α. Κοΐδης Π Κοντονασάκη Ε Μπακοπούλου Α Νάκα Ο Θεοχαρίδου Α Δε: 8.00-13.00 Τρ: : 8.00-13.00 Τε: : 8.00-13.00 & 13.00-17.00 Πε: : 8.00-13.00 & 13.00-17.00
  ΚΣΑΑ-Ακίνητη Προσθετική 10 10-01C 03 Κοΐδης Π Δ.Τορτοπίδης
  ΚΣΑΑ- Κινητή Προσθετική 10 10-01C 04 Αναστασιάδου Β Α. Πισιώτης
  Σύνθετες Προσθετικές Αποκαταστάσεις 10 09-04C Κοΐδης Π Α.Πισιώτης Δ.Τορτοπίδης Π/Παρ:11.00-13.00
  Ι ΚΣΑΑ 10 10-01C   Τορτοπίδης Δ Αναστασιάδου Β Πισιώτης Α. Κοΐδης Π Μπακοπούλου Α Θεοχαρίδου Α Δε: 8.00-13.00 Τρ: : 8.00-13.00 Τε: : 8.00-13.00 & 13.00-17.00 Πε: : 8.00-13.00 & 13.00-17.00
  ΚΣΑΑ-Ακίνητη Προσθετική 10 10-01C 03 Κοΐδης Π Δ.Τορτοπίδης
  ΚΣΑΑ- Κινητή Προσθετική 10 10-01C 04 Αναστασιάδου Β Α. Πισιώτης
  Προσθετική Εμφυτευμάτων 10 10 03S   (Επιλογής) Πισιώτης Α. Κοΐδης Π. Τρ :14.00-16.00
  Γηροδοντοπροσθετική 10 10-04C Αναστασιάδου Β. Παρ:11.00-12.00
 • 1. Προγράμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Οδοντική και Κρανιοπροσωπική Εμβιομηχανική & Εφαρμοσμένα Βιοϋλικά»

  Διευθύντρια : Αναπλ. Καθηγήτρια, Ελεάνα Κοντονασάκη  

  https://prosthodontics.dent.auth.gr/dental-craniofacial-bioengineering-and-applied-biomaterials-ms/

  2. Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών "Επιστήμη και Τεχνολογία Προσθετικής Οδοντιατρικής"

  Διευθυντής :  Καθηγητής, Αργύριος Πισιώτης

  https://prosthodontics.dent.auth.gr/epistimi-kai-technologia-prosthetikis-odontiatrikis/

  Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών "Επιστήμη και Τεχνολογία Προσθετικής Οδοντιατρικής" εκπορεύεται από τον Τομέα της Προσθετικής και ανήκει οργανωτικά στo Τμήμα Οδοντιατρικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ). 

  Tα γνωστικά αντικείμενα του Π.Μ.Σ. «Επιστήμη και Τεχνολογία Προσθετικής Οδοντιατρικής» διαφοροποιούνται ανάλογα με τις ειδικεύσεις και εντάσσονται στο ευρύτερο γνωστικό αντικείμενο της προσθετικής.

  1. Ειδίκευση «Προσθετική»: αφορά στην ανάπτυξη, εφαρμογή και αξιολόγηση επιστημονικών μεθόδων αποκατάστασης με ακίνητες, κινητές και σύνθετες συμβατικές προσθετικές αποκαταστάσεις, με προσθετικές επιεμφυτευματικές αποκαταστάσεις σε ασθενείς όλων των ηλικιών, την κλινική φυσιολογία και παθολογία του στοματογναθικού συστήματος, την Σύγκλειση, τις Κρανιογναθικές Διαταραχές και τα υλικά αναπλαστικών, αποκαταστατικών και αναγεννητικών εφαρμογών καθώς και την ανάπλαση οδοντικών, στοματικών και κρανιοπροσωπικών ελλειμμάτων με βάση τις αρχές της Ιστοτεχνολογίας, Γενετικής μηχανικής, Βιοπληροφορικής, Βιοδιαγνωστικής, Εμβιοθεραπευτικής και Εμβιομιμητικής.
  2. Ειδίκευση «Προσθετική Εφυτευματολογία για το γενικό οδοντίατρο»: αφορά στην ανάπτυξη, εφαρμογή και αξιολόγηση επιστημονικών μεθόδων αποκατάστασης με ακίνητες, κινητές και σύνθετες επιεμφυτευματικές αποκαταστάσεις σε ασθενείς όλων των ηλικιών, τη σύγκλειση, τις Κρανιογναθικές Διαταραχές και τα υλικά αναπλαστικών και αποκαταστατικών εφαρμογών.
  3. Ειδίκευση «Οδοντική Τεχνολογία»: αφορά στην προσφορά εξειδικευμένης γνώσης και εκπαίδευσης στην Οδοντοτεχνική που να πληροί διεθνή κριτήρια και προδιαγραφές όσον αφορά τις μεταπτυχιακές σπουδές στην Οδοντοτεχνική κατά τα πρότυπα άλλων Ευρωπαϊκών χωρών, την εκπαίδευση των Μ.Φ. στις σύγχρονες τεχνολογίες της ψηφιακής αποτύπωσης, της ψηφιακής σχεδίασης και της ψηφιακής κατασκευής των προσθετικών αποκαταστάσεων, την εκπαίδευση του Οδοντοτεχνίτη σε κλινικό περιβάλλον με αμεσότητα συνεργασίας με τον θεράποντα Προσθετολόγο.

  Το Π.Μ.Σ. απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) με τίτλο «Επιστήμη και Τεχνολογία Προσθετικής Οδοντιατρικής» στις εξής ειδικεύσεις:

  1.Προσθετική

  2.Προσθετική Εμφυτευματολογία για το γενικό οδοντίατρο

  3.Οδοντική Τεχνολογία

  Η χρονική διάρκεια φοίτησης στο Π.Μ.Σ. «Επιστήμη και Τεχνολογία Προσθετικής Οδοντιατρικής» του Τμήματος Οδοντιατρικής του Α.Π.Θ. ορίζεται ως ακολούθως:

  Α) Για την ειδίκευση «Προσθετική» ο ελάχιστος χρόνος ολοκλήρωσης των σπουδών είναι έξι (6) εξάμηνα και

  Β) Για τις ειδικεύσεις «Προσθετική Εμφυτευματολογία για το γενικό οδοντίατρο» και «Οδοντική Τεχνολογία», ο ελάχιστος χρόνος ολοκλήρωσης των σπουδών είναι τρία (3) εξάμηνα

  Η Γλώσσα Διδασκαλίας του Π.Μ.Σ.  «Επιστήμη και Τεχνολογία Προσθετικής Οδοντιατρικής»  είναι η Ελληνική. Το πρόγραμμα μαθημάτων του Π.Μ.Σ.  «Επιστήμη και Τεχνολογία Προσθετικής Οδοντιατρικής» περιλαμβάνει τα παρακάτω: α) παρακολούθηση μαθημάτων, β)  κλινική και εργαστηριακή άσκηση ανάλογα με την ειδίκευση, όπως προβλέπεται στον παρόντα Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας του Π.Μ.Σ.  «Επιστήμη και Τεχνολογία Προσθετικής Οδοντιατρικής»  γ) Συγγραφή μ.Δ.Ε. Η έναρξη εκπόνησης της μ.Δ.Ε. πρέπει να πραγματοποιηθεί το αργότερο μετά την επιτυχή περάτωση των μαθημάτων των τεσσάρων πρώτων εξαμήνων (ελάχιστος αριθμός ECTS ανά εξάμηνο: 30, αριθμός ECTS της μ.Δ.Ε.: 30) για την ειδίκευση της «Προσθετικής» και των δύο πρώτων εξαμήνων (ελάχιστος αριθμός ECTS ανά εξάμηνο: 30, αριθμός ECTS της μ.Δ.Ε.: 30) για τις ειδικεύσεις «Προσθετική Εμφυτευματολογία για το γενικό οδοντίατρο» και «Οδοντική τεχνολογία». Η συγγραφή της μ.Δ.Ε. μπορεί να πραγματοποιηθεί και στην Αγγλική γλώσσα μετά από εισήγηση της Σ.Ε. του Π.Μ.Σ. «Επιστήμη και Τεχνολογία Προσθετικής Οδοντιατρικής» και απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος Οδοντιατρικής.

  Ο τρόπος επιλογής των εισακτέων, η διαδικασία και τα κριτήρια επιλογής, καθορίζονται στον οικείο  Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών, ο οποίος έχει εγκριθεί από τη Σύγκλητο του ΑΠΘ (συνεδρίαση με αριθμό 2994/18-6-2019) και αναφέρονται στην προκήρυξη.

  Μαθήματα Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών 

  Πίνακας 1. Μαθήματα Π.Μ.Σ. «Επιστήμη και Τεχνολογία Προσθετικής Οδοντιατρικής» για την ειδίκευση «Προσθετική"
  ΕΙΔΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ SPECIALIZED COURSES
  κωδικοσ/code ΜΑΘΗΜΑ COURSE  
  A' ΕΞΑΜΗΝΟ A SEMESTER ECTS  
  STP-F11S Διάγνωση - Σχέδιο θεραπείας I Diagnosis - Treatment Planning Seminar I 4
  STP-F12S Φυσιοπαθολογία Στοματογναθικού Συστήματος Ι Physiology of the Stomatognathic System I 2
  STP-F13C Προκλινική εκπαίδευση Προσθετικής Preclinical Prosthodontics training 2
  STP-F14S Βιοϋλικά και Εμβιομηχανική Ι Biomaterials and Biomechanics I 2
  STP-F15S Κλινικές διαδικασίες στην Προσθετική Ι Clinical Procedures in Prosthodontics I 2
  STP-F16R Βιβλιογραφικές Πηγές- Ερευνητικός Σχεδιασμός-Ερευνητικά πρωτόκολλα Bibliographic Sources- Experimental Design 2
  STP-F17S Βιοστατιστική Biostatistics 2
  STP-F18C Εργαστηριακή Άσκηση – Διδακτική Εμπειρία Preclinical training and Teaching Experience 14
  Σύνολο Total 30
  Β' ΕΞΑΜΗΝΟ Β SEMESTER
  STP-S11S Διάγνωση και Σχέδιο Θεραπείας ΙΙ Diagnosis - Treatment Planning Seminar II 4
  STP-S12S Περιοπροσθετική Ι Perioprosthetic Seminar Ι 2
  STP-S13S Κλινικές διαδικασίες στην Προσθετική ΙΙ Clinical Procedures in Prosthodontics II 2
  STP-S14S Φυσιοπαθολογία Στοματογναθικού Συστήματος ΙΙ Physiology of the Stomatognathic System II 2
  STP-S15S Προσθετικές Αποκαταστάσεις επί Ο.Ε.Ε. Ι Implant Prosthodontics I 2
  STP-S16S Ειδικά θέματα με προσανατολισμό Προσθετικής Ι 2
  STP-S17C Κλινική – Εργαστηριακή Άσκηση – Διδακτική  Εμπειρία Clinical and Laboratory Training - Teaching Experience 16
  Σύνολο Total 30
  Γ' ΕΞΑΜΗΝΟ C SEMESTER
  STP-F21S Διάγνωση και Σχέδιο Θεραπείας ΙΙΙ Diagnosis - Treatment Planning Seminar III 4
  STP-F22S Η Αισθητική στην Προσθετική 2
  STP-F23S Κλινικές διαδικασίες στην Προσθετική ΙΙΙ Clinical Procedures in Prosthodontics III 2
  STP-F24S Προσθετικές Αποκαταστάσεις επί Ο.Ε.Ε. ΙΙ Implant Prosthodontics II 2
  STP-F25S Περιοπροσθετική ΙΙ Perioprosthetic Seminar ΙI 2
  STP-F26S Ειδικά θέματα με προσανατολισμό Προσθετικής ΙΙ 2
  STP-F27S Γηροδοντοπροσθετική I Geriatric Prosthodontics I 2
  STP-F28C Κλινική – Εργαστηριακή Άσκηση- Διδακτική Εμπειρία Clinical and Laboratory Training - Teaching Experience 14
  Σύνολο Total 30
  Δ' ΕΞΑΜΗΝΟ D SEMESTER
  STP-S21S Διάγνωση και Σχέδιο Θεραπείας ΙV Diagnosis - Treatment Planning Seminar IV 4
  STP-S22S Προσθετικές Αποκαταστάσεις επί Ο.Ε.Ε. ΙΙΙ Implant Prosthodontics III 2
  STP-S23S Γηροδοντοπροσθετική IΙ Geriatric Prosthodontics II 2
  STP-S24S Βιοϋλικά και Εμβιομηχανική ΙΙ Biomaterials and Biomechanics II 2
  STP-S25S Κλινικές διαδικασίες στην Προσθετική ΙV Clinical Procedures in Prosthodontics IV 2
  STP-S26S Ειδικά θέματα με προσανατολισμό Προσθετικής ΙΙΙ 4
  STP-S27C Κλινική – Εργαστηριακή Άσκηση- Διδακτική Εμπειρία Clinical and Laboratory Training - Teaching Experience 14
  Σύνολο Total 30
  Ε' ΕΞΑΜΗΝΟ Ε SEMESTER
  STP-F31S Διάγνωση και Σχέδιο Θεραπείας V Diagnosis - Treatment Planning Seminar V 4
  STP-F32S Ειδικά Σεμινάρια Selective Seminars 2
  STP-F33R Πρωτόκολλο διπλωματικής εργασίας 10
  STP-F34S Διεπιστημονικά μαθήματα με εμπλοκή άλλων ειδικεύσεων 2
  STP-F35C Κλινική – Εργαστηριακή Άσκηση- Διδακτική Εμπειρία Clinical and Laboratory Training - Teaching Experience 12
  Σύνολο Total 30
  ΣΤ' ΕΞΑΜΗΝΟ F SEMESTER
  STP-S31S Διάγνωση και Σχέδιο Θεραπείας VI Diagnosis - Treatment Planning Seminar VI 4
  STP-S32C Αξιολόγηση στην Προσθετική-Κλινικά Περιστατικά Case Presentation and Final Assessment 2
  STP-S33S Σύγχρονα θέματα Προσθετικής 2
  STP-S34R Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία Thesis 20
  STP-S35C Κλινική – Εργαστηριακή Άσκηση-Διδακτική Εμπειρία Clinical and Laboratory Training - Teaching Experience 2
  Σύνολο Total 30
  ΣΥΝΟΛΟ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ CREDIT UNITS TOTAL 180

  Πίνακας 2: Τα μαθήματα του Π.Μ.Σ. «Επιστήμη και Τεχνολογία Προσθετικής Οδοντιατρικής» για την ειδίκευση «Προσθετική Εμφυτευματολογία για το γενικό οδοντίατρο» και οι αντίστοιχες ECTS στον πίνακα που ακολουθεί:

     Α’ ΕΞΑΜΗΝΟ
  ΚΩΔΙΚΟΣ Μάθημα
  STP-F11S Διάγνωση - Σχέδιο θεραπείας I
  STP-F12S Φυσιοπαθολογία Στοματογναθικού Συστήματος
  STPI-F13C Προκλινική εκπαίδευση επί- εμφυτευμάτων
  STP-F14S Βιοϋλικά και Εμβιομηχανική
  STPI-F15S Κλινικές διαδικασίες στην Εμφυτευματολογία Ι
  STP-F1 Ακτινοδιαγνωστική
  STPI-F16S Ανατομία
  STP-F17S Βιοστατιστική
  STPI-F18C Κλινική/Εργαστηριακή Άσκηση
     Β’ ΕΞΑΜΗΝΟ
  ΚΩΔΙΚΟΣ Μάθημα
  STP-S11S Διάγνωση και Σχέδιο Θεραπείας ΙΙ
  STPI-S12S Εμφυτευματολογία (βιβλιογραφική ανασκόπηση)
  STPI-S13S Κλινικές διαδικασίες στην Εμφυτευματολογία ΙΙ
  STPI-S14C Κλινική/Εργαστηριακή Άσκηση
   

  Πίνακας 3: Τα μαθήματα του Π.Μ.Σ. «Επιστήμη και Τεχνολογία Προσθετικής Οδοντιατρικής» για την ειδίκευση «Οδοντική Τεχνολογία» και οι αντίστοιχες ECTS στον πίνακα που ακολουθεί:

    A’ ΕΞΑΜΗΝΟ
  ΚΩΔΙΚΟΣ Μάθημα
  STP-F11S Διάγνωση - Σχέδιο θεραπείας I
  STP-F12S Φυσιοπαθολογία Στοματογναθικού Συστήματος Ι
  STPDT-F13C Πρακτική εκπαίδευση  Οδοντοτεχνικής
  STP-F16R Βιβλιογραφικές Πηγές- Ερευνητικός Σχεδιασμός-Ερευνητικά πρωτόκολλα
  STP-F14S Βιοϋλικά και Εμβιομηχανική Ι
  STP-F17S Βιοστατιστική
  STPDT-F17S Οδοντοτεχνικές Διαδικασίες Ι
  STPDT-F18C Εργαστηριακή Άσκηση
   
    Β’ ΕΞΑΜΗΝΟ
  ΚΩΔΙΚΟΣ Μάθημα
  STP-S11S Διάγνωση και Σχέδιο Θεραπείας ΙΙ
  STPDT-S12S Οδοντοτεχνικές Διαδικασίες ΙΙ
  STP-S14S Φυσιοπαθολογία Στοματογναθικού Συστήματος ΙΙ
  STP-S15S Προσθετικές Αποκαταστάσεις επί Ο.Ε.Ε. Ι
  STPDT-S15R Πρωτόκολλο διπλωματικής εργασίας
  STPDT-S16C Εργαστηριακή Άσκηση
 • Χώροι εργαστηριακής - κλινικής άσκησης

  1ος ΟΡΟΦΟΣ- Κεντρικό Κτίριο Οδοντιατρικής

  1. Κλινική Προπτυχιακής άσκησης Προσθετικής
  2. Χώρος Εκπαιδευτών και πραγματοποίησης Σχεδίου Θεραπείας  (εντός κλινικής)
  3. Χώρος ένδυσης  (εντός κλινικής)
  4. Εργαλειοδοσία Προπτυχιακής Κλινικής (εντός κλινικής)
  5. Ακτινολογικό

  1ος ΟΡΟΦΟΣ- Μανδαλίδειο ερευνητικό κέντρο

  1. Κλινική για άσκηση μεταπτυχιακών φοιτητών

  2ος ΟΡΟΦΟΣ- Κεντρικό Κτίριο Οδοντιατρικής

  1. Κλινική Προπτυχιακής άσκησης Προσθετικής Χ. ΑΖΑΡΙΑ
  2. Αποθήκη Υλικών Εργαστηρίου ΠΠΣ
  3. Χώρος διακίνησης υλικών
  4. Μονάδα Εμβιομηχανικής Προσομοίωσης
  5. Αίθουσα κλινικής έρευνας

  3ος ΟΡΟΦΟΣ- Κεντρικό Κτίριο Οδοντιατρικής

  1. Εργαστήριο για άσκηση φοιτητών ΠΠΣ Ακίνητης Προσθετικής
  2. Εργαστήριο για άσκηση φοιτητών ΠΠΣ Κινητής Προσθετικής

  4ος ΟΡΟΦΟΣ- Κεντρικό Κτίριο Οδοντιατρικής

  1. Κλινική για άσκηση μεταπτυχιακών φοιτητών
  2. Γραφείο Δ. Τορτοπίδη
  3. Γραφείο Ε. Κοντονασάκη
  4. Γραφείο Π. Κοΐδη
  5. Γραφεία μεταπτυχιακών φοιτητών 1ου  έτους

  4ος ΟΡΟΦΟΣ- Μανδαλίδειο ερευνητικό κέντρο

  1. Μονάδα Ιστοτεχνολογίας

  6ος ΟΡΟΦΟΣ- Κεντρικό Κτίριο Οδοντιατρικής

  1. Γραφεία μεταπτυχιακών φοιτητών 2ου & 3ου  έτους
  2. Γραφεία Εργαλειοδοτών
  3. Μονάδα Εμβιομηχανικής Προσομοίωσης
  4. Βιβλιοθήκη
  5. Μονάδα Σύνθεσης κεραμικών
  6. Γραμματεία Προσθετικής
  7. Γραφείο Α. Πισιώτη
  8. Γραφείο Β. Αναστασιάδου
  9. Γραφείο Ε. Κωτσιομύτη
  10. Γραφείο Ό. Νάκα
  11. Γραφεία Διδακτόρων, ΕΔΙΠ, Εξωτ.συνεργατών (4)
  12. Αποθήκη (μικρή)

  7ος ΟΡΟΦΟΣ- Κεντρικό Κτίριο Οδοντιατρικής

  1. Κλινική για άσκηση μεταπτυχιακών φοιτητών
  2. Αποθήκη Υλικών ΠΜΣ
  3. Οδοντοτεχνικό Εργαστήριο
  4. Μονάδα Μικρουπολογιστικής Τομογραφίας και Βιοαπεικόνισης πειραματόζωου
  5. Γραφείο Α. Μπακοπούλου
  6. Γραφείο Μ. Κοκοτή
  7. Γραφείο Α. Θεοχαρίδου
  8. Γραφείο Υποψηφίων Διδακτόρων

 • Γραμματεία: Λαδοπούλου Κλαίρη Τηλ.: (+30) 2310999541 e-mail: cladopou@dent.auth.gr Διεύθυνση: Σχολή Επιστημών Υγείας, Τμήμα Οδοντιατρικής, Εργαστήριο Προσθετικής, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, 54124 Θεσσαλονίκη, όροφος 6ος https://prosthodontics.dent.auth.gr/the-department-of-prosthodontics/