• Ελληνικά
  • English

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΠΑΡΑΒΟΛΟΥ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΠΜΣ “ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ”

Στη Συνέλευση του Τμήματος Οδοντιατρικής 426/17-02-2020 εγκρίθηκε η απόφαση της Συντονιστικής Επιτροπής του ΠΜΣ “Παθολογία και Θεραπευτική του Στόματος” για την απαλλαγή από την καταβολή του ειδικού παραβόλου κλινικής άσκησης, σύμφωνα με την παρ.2 του άρθρου 35 του Ν 4485/2017 (ΦΕΚ 3943/25.10.2019) των παρακάτω μεταπτυχιακών φοιτητών :

1) Αδραμερινάς Μάριος (Ειδίκευση Νοσοκομειακής Οδοντιατρικής)
2) Σαραγά Μαρία – Αικατερίνη (Ειδίκευση Οδοντοφατνιακής Χειρουργικής)