• Ελληνικά
  • English

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΠΑΡΑΒΟΛΟΥ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ _ΠΜΣ «Παθολογία και Θεραπευτική του Στόματος»

Καλούνται οι νεοεισαχθέντες μεταπτυχιακοί φοιτητές του ΠΜΣ «Παθολογία και Θεραπευτική του Στόματος» του Τμήματος Οδοντιατρικής που πιστεύουν ότι πληρούν τις οικονομικές προϋποθέσεις για απαλλαγή από την υποβολή του ειδικού παράβολου κλινικής άσκησης, να καταθέσουν σχετική αίτηση στη γραμματεία του ΠΜΣ (5ος όροφος), έως την Παρασκευή 24 Ιανουαρίου 2020, επισυνάπτοντας τα απαραίτητα δικαιολογητικά:
 
 Αίτηση (επισυνάπτεται)
1. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
2. Εκκαθαριστικό σημείωμα τελευταίου φορολογικού έτους ατομικό
3. Εκκαθαριστικό σημείωμα τελευταίου φορολογικού έτους οικογενειακό
4. Δήλωση φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων Ε1 τελευταίου φορολογικού έτους ατομικό
 5. Δήλωση φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων Ε1 τελευταίου φορολογικού έτους οικογενειακό
 6. Πράξη διοικητικού προσδιορισμού φόρου (ΕΝ.Φ.Ι.Α) ατομικό
 7. Πράξη διοικητικού προσδιορισμού φόρου (ΕΝ.Φ.Ι.Α) οικογενειακό
 

Επισυνάπτεται σχετική Αίτηση

 

Από τη Γραμματεία