• Ελληνικά
 • English

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ  ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ

 1. Κάθε τμήμα (Κλινική 30 θέσεων) υποστηρίζεται από τουλάχιστον ένα μέλος ΔΕΠ ανά γνωστικό αντικείμενο (σύνολο 6) που αποτελούν και την υπεύθυνη ομάδα άσκησης και έναν τουλάχιστον μεταπτυχιακό φοιτητή ανά γνωστικό αντικείμενο.
 2. Κατά την πρώτη συνεδρία οι φοιτητές τοποθετούνται σε μία έδρα στην οποία θα δουλεύουν  καθ’όλη την διάρκεια της άσκησής τους στην ΚΣΑΑ. Οι φοιτητές που ορίστηκαν σε έδρες με συσκευές υπερήχων θα ανταλλάσουν έδρες με τους φοιτητές που χρειάζεται να χρησιμοποιήσουν υπερήχους στους ασθενείς τους για αυτές τις συγκεκριμένες συνεδρίες.
 3. Κάθε μέλος ΔΕΠ της υπεύθυνης ομάδος άσκησης θα αναλάβει την ευθύνη της συνολικής άσκησης 5 φοιτητών. Θα συνεργασθεί μαζί τους για την επιλογή των 3 περιστατικών που πρέπει να αναλάβει ο κάθε φοιτητής από την βάση δεδομένων περιστατικών ΚΣΑΑ της Μηχανογράφησης.
 4. Τα 3 περιστατικά που πρέπει να ολοκληρώσει κάθε φοιτητής πρέπει να έχουν: τουλάχιστον μία μερική οδοντοστοιχία, και τουλάχιστον 7 στηρίγματα ακίνητης προσθετικής. Κάθε περιστατικό πρέπει να έχει ανάγκη  οδοντιατρικές πράξεις τουλάχιστον τριών γνωστικών αντικειμένων.
 5. Στις αμέσως επόμενες συνεδρίες ο φοιτητής θα καλέσει κάθε ασθενή για μια πρώτη εξέταση του περιστατικού προκειμένου να διαπιστωθεί από τα μέλη ΔΕΠ της ομάδος η καταλληλότητα του περιστατικού σαν περιστατικό ΚΣΑΑ
 6. Κάθε φοιτητής αφού αναλάβει τα περιστατικά θα συμπληρώσει το ιστορικό της ΚΣΑΑ για κάθε ασθενή, θα φροντίσει να συγκεντρώσει όλα τα απαραίτητα διαγνωστικά στοιχεία (Πανοραμική ακτινογραφία όπου δεν υπάρχει, περιακρορριζικές ακτινογραφίες, αρχικά εκμαγεία αναρτημένα σε αρθρωτήρα) για τους ασθενείς του, κάνοντας ταυτόχρονα έναρξη του περιστατικού στο ηλεκτρονικό πρόγραμμα της Σχολής και θα εκδώσει το παραστατικό πληρωμής για το σχέδιο θεραπείας. Στη συνέχεια θα προχωρήσει στην σύνταξη γραπτού κοστολογημένου προσχεδίου θεραπείας με τουλάχιστον ένα κοστολογημένο εναλλακτικό προσχέδιο (όπου αυτό είναι εφικτό) καθώς και την σειρά εκτέλεσης των προβλεπόμενων πράξεων. Το προσχέδιο θα το παρουσιάσει στην υπεύθυνη ομάδα άσκησης των μελών ΔΕΠ στο προβλεπόμενο ωράριο 12.00-13.00. Εκεί θα αποφασιστεί ενυπόγραφα από όλα τα μέλη ΔΕΠ της ομάδας το προτεινόμενο σχέδιο θεραπείας και το ή τα πιθανά εναλλακτικά σχέδια θεραπείας.
 7. Ο φοιτητής στη συνέχεια θα παρουσιάσει το προτεινόμενο σχέδιο θεραπείας στον ασθενή ο οποίος είτε θα συναινέσει ενυπόγραφα σ’αυτό ή σε κάποιο εναλλακτικό σχέδιο θεραπείας από αυτά που του παρουσιάστηκαν. Εάν αποφασίσει να μην συνεχίσει το περιστατικό αντικαθίσταται. Εάν ο ασθενής συναινέσει στο προτεινόμενο ΣΘ τότε το ποσό που πλήρωσε για το ΣΘ θα συμψηφισθεί στο τέλος έναντι του νοσηλίου της τελευταίας εργασίας
 8. Η εργαλειοδοσία παραδίδει εργαλεία από τις 08.00 το πρωί μέχρι τις 11.00 και παραλαμβάνει εργαλεία από τις 11.15 μέχρι τις 12.00 για τα πρωινά τμήματα και αντίστοιχα παραδίδει από τις 13.00 μέχρι τις 16.00 και παραλαμβάνει από τις 16.15 μέχρι τις 17.00 για τα απογευματινά τμήματα. Παρακαλούνται οι φοιτητές να τηρούν τα παραπάνω ωράρια και τα μέλη ΔΕΠ να επιβλέπουν την τήρηση για την ομαλή λειτουργία των κλινικών της ΚΣΑΑ.
 9. Κάθε φοιτητής οφείλει να τηρεί σχολαστικά την εγγραφή της κάθε συνεδρίας στο ημερολόγιο  παρακολούθησης της ΚΣΑΑ αναγράφοντας σε αυτό όλες τις οδοντιατρικές πράξεις που πραγματοποιεί σε κάθε συνεδρία με υπογραφή του επιβλέποντος μέλους ΔΕΠ. Για κάθε επιμέρους οδοντιατρική πράξη πρέπει επίσης να γίνεται έναρξη και λήξη με επικύρωση από το υπεύθυνο μέλος ΔΕΠ του γνωστικού αντικειμένου της πράξης. Οι αμέλεια εφαρμογής των παραπάνω θα έχει συνέπεια την αποβολή από μία ή και περισσότερες συνεδρίες ΚΣΑΑ.
 10. Μετά την ολοκλήρωση των εργασιών του ΣΘ και την επικύρωση λήξης των επιμέρους οδοντιατρικών πράξεων, πραγματοποιείται η επικύρωση λήξης του περιστατικού από το μέλος ΔΕΠ που επικύρωσε την έναρξή του και το περιστατικό δηλώνεται στον συντονιστή της ΚΣΑΑ.