• Ελληνικά
  • English

ΕΔΒΜ143_ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ_ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ 91086 & 96049

Τα αποτελέσματα αναρτήθηκαν στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ (Απόφαση 120150), ΔΙΑΥΓΕΙΑ (Απόφαση 119935), στην ιστοσελίδα του ΕΛΚΕ ΑΠΘ (Απόφαση 120150), ΕΛΚΕ ΑΠΘ (Απόφαση 119935) και στην ιστοσελίδα του ΑΠΘ (Απόφαση 120150 και 119935).  

 

Η προθεσμία υποβολής ενστάσεων έληξε στις 25/5/2021.