• Ελληνικά
  • English

Εξετάσεις Φεβρουαρίου 2016 Μικροβιολογία

Εξετάσεις   Φεβρουαρίου   2016

 

Για τους ΕΠΙ ΠΤΥΧΙΟ φοιτητές

Του  Ο Δ Ο Ν Τ Ι Α Τ Ρ Ι Κ Ο Υ    Τμήματος

Παν/κό έτος 2015–2016

 

έδρα: Α΄ Εργ. Μικροβιολογίας Ιατρικής Σχολής

 

 

Τρίτη 9  Φεβρουαρίου  2016   ΄΄ Μικροβιολογία ΄΄ – προφορικά και ώρα 13:00

στο Εργαστήριο Μικροβιολογίας .

 

 

Δ η λ ώ σ ε ι ς   σ υ μ μ ε τ ο χ ή ς στην Γραμματεία του Εργαστήριου Μικροβιολογίας

 από 13/1/2016– 5/2/2016