• Ελληνικά
  • English

ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ (ΠΟΙΗΣΗ/ΔΙΗΓΗΜΑ) ΔΗΜΟΥ ΒΥΡΩΝΑ

Ο διαγωνισμός απευθύνεται σε νέους (18-25 ετών) και αφορά σε δύο κατηγορίες κειμένων, ανάλογα με το λογοτεχνικό είδος:
    Α) ποιητικό έργο, αδημοσίευτο, έκτασης μέχρι 40 στίχους, σε ομοιοκατάληκτο ή ελεύθερο στίχο.
    Β) διήγημα αδημοσίευτο, έκτασης μέχρι 1.500 λέξεις

Κάθε ενδιαφερόμενος/η μπορεί να συμμετάσχει με ένα μόνο έργο και για ένα μόνο λογοτεχνικό είδος (ποίηση ή διήγημα), γραμμένο στην ελληνική γλώσσα, το οποίο θα φέρει τίτλο.

Τα έργα υποβάλλονται με ψευδώνυμο, σε κλειστό φάκελο, σε 3 αντίτυπα, γραμμένα σε σελίδες μεγέθους Α4, μέγεθος γραμμάτων 12 και γραμματοσειρά Times New Roman. Σε μικρότερο κλειστό φάκελο, σε χωριστή σελίδα υποβάλλονται το πραγματικό ονοματεπώνυμο του/της διαγωνιζόμενου/ης, το ψευδώνυμο που χρησιμοποιεί για να γίνει η αντιστοίχιση και τα στοιχεία επικοινωνίας, όπως ταχυδρομική διεύθυνση, ηλεκτρονική διεύθυνση(e-mail), αριθ. τηλεφώνου. Οι δύο φάκελοι (έργο, στοιχεία) και το έργο σε μορφή ψηφιακού δίσκου (CD), αποστέλλονται ταχυδρομικά ή κατατίθενται προσωπικά, έως την 1η Ιουνίου 2016, φέροντας υποχρεωτικά, στο εξωτερικό τμήμα του κλειστού φακέλου συμμετοχής, γραπτώς την ένδειξη: Για το 2ο διαγωνισμό λογοτεχνικής έκφρασης για εφήβους και νέους στο πλαίσιο της δράσης με τίτλο “στο βλέμμα του Μπάιρον”, στη διεύθυνση: Δημαρχείο Βύρωνα, Καραολή & Δημητρίου 36-44, Βύρωνας 16233

Θα χορηγηθούν τρία βραβεία και αντίστοιχοι τιμητικοί έπαινοι, ανά κατηγορία κειμένου. Όλοι οι συμμετέχοντες/-ουσες έγκυρα και εμπρόθεσμα στο διαγωνισμό θα λάβουν έπαινο συμμετοχής. Τα βραβευθέντα και τιμηθέντα έργα θα εκδοθούν, με μέριμνα του Δήμου Βύρωνα, σε Ανθολόγιο.

Τα υποβληθέντα έργα παραμένουν στο αρχείο της Δημοτικής Βιβλιοθήκης ως αποδεικτικά στοιχεία του διαγωνισμού. Ο Δήμος Βύρωνα δεσμεύεται ότι δεν θα κάνει με οποιονδήποτε τρόπο εμπορική χρήση αυτών.

Πληροφορίες για το διαγωνισμό δίνονται στο τηλέφωνο 210-7624403, Τμήμα Παιδείας.