• Ελληνικά
  • English

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΣΠΑ ΓΙΑ ΤΟ ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2018-19

 

Το πρόγραμμα της πρακτικής άσκησης για το εαρινό εξάμηνο θα πραγματοποιηθεί από 1η Μαρτίου 2019 έως και 31 Μαΐου 2019. Οι Φορείς Υποδοχείς φοιτητών (οδοντιατρεία) θα πρέπει να δημοσιεύσουν θέσεις στο πληροφοριακό σύστημα ΑΤΛΑΣ ( atlas.grnet.gr ) έως την Πέμπτη 17/1. Σημειώνεται ότι σε περίπτωση που δεν είναι ήδη πιστοποιημένοι Φορείς στο ΑΤΛΑΣ, η διαδικασία απαιτεί 3-4 εργάσιμες ημέρες.

Οι φοιτητές/τριες που ενδιαφέρονται να συμμετέχουν στο πρόγραμμα θα πρέπει να κάνουν την online αίτηση στη ΔΑΣΤΑ ( dasta.auth.gr – Πρακτική Άσκηση – Διαχείριση Πρακτικής Άσκησης – Φοιτητές/ τριες) από 22/1 έως και 26/1 και ώρα 20:00.

 Απαραίτητη προϋπόθεση για τη συμπλήρωση της αίτησης είναι η κατοχή Αριθμού Μητρώου ΙΚΑ (ΑΜΑ). Οι φοιτητές/τριες που είναι έμμεσα ασφαλισμένοι/ες στους γονείς τους στο ΙΚΑ ή στο Ταμείο Δημοσίου, έχουν προσωπικό ΑΜΑ. Το ίδιο ισχύει και για όσους/ες έχουν εργαστεί στο παρελθόν. Μόνο σε περίπτωση που είναι ασφαλισμένοι/ες έμμεσα ή άμεσα σε άλλο Ταμείο θα πρέπει να προσέλθουν στο Γραφείο Πρακτικής Άσκησης να παραλάβουν σχετική βεβαίωση για να εκδώσουν ΑΜΑ στο ΙΚΑ Αριστοτέλους.

Τέλος οι φοιτητές/τριες θα πρέπει έως τις 22/1 να προσκομίσουν στο Γραφείο Πρακτικής Άσκησης ή να αποστείλουν ηλεκτρονικά στο prousali@auth.gr, φωτοτυπία (ή ευκρινή φωτογραφία) α) της σελίδας του βιβλιαρίου υγείας όπου αναγράφονται τα προσωπικά τους στοιχεία και β) του σχετικού έγγραφου με τον ΑΜΑ ΙΚΑ (βεβαίωση απογραφής ή βιβλιάριο υγείας).

Αναλυτικότερες πληροφορίες υπάρχουν στους παρακάτω συνδέσμους

https://dasta.auth.gr/uploaded_files/636752866311186836.pdf

https://dasta.auth.gr/cmsitem.aspx?sid=3&id=585

 

*Το πρόγραμμα χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και συγχρηματοδοτείται από Εθνικούς Πόρους μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» του Εταιρικού Συμφώνου για το Πλαίσιο Ανάπτυξης 2014-2020, με Ενδιάμεσο Φορέα την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δία Βίου Μάθηση».

 

Για το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης

Προύσαλη Σοφία

Κτηνίατρος MSc

Τηλ. 2310997191

Email: prousali@auth.gr