• Ελληνικά
  • English

Προκήρυξη Ανταποδοτικών Υποτροφιών 2016

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι α) προπτυχιακοί φοιτητές (5ο ή 7ο εξάμηνο φοίτησης) και β) μεταπτυχιακοί φοιτητές (1ο ή 2ο ή 3ο έτος φοίτησης) που επιθυμούν να συμμετάσχουν στην Προκήρυξη Ανταποδοτικών Υποτροφιών 2016 για μία (1) Υποτροφία προπτυχιακών φοιτητών και μία (1) Υποτροφία μεταπτυχιακών φοιτητών, να υποβάλουν αίτηση από τις 04 έως 15 Ιανουαρίου 2016 στην Γραμματρεία με τα απαραίτητα δικαιολογητικά:

  1. Αίτηση με επικολλημένη φωτογραφία τύπου αστυνομικής ταυτότητας
  2. Αναλυτική Βαθμολογία όλων των ετών
  3. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης (για όσους υποτρόφους έχουν αδελφό φοιτητή ή είναι τέκνα τριτέκνων οικογενειών ή τέκνα πολυτέκνων)
  4. Πιστοποιητικό οικονομικής κατάστασης (αντίγραφο του εκκαθαριστικού σημειώματος οικ. έτους 2015)
  5. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599 στην οποία να αναγράφεται ότι δεν είναι υπότροφος άλλου φορέα

 

Από τη Γραμματεία