• Ελληνικά
  • English

Προκήρυξη τριάντα δύο (32) θέσεων υποψηφίων διδακτόρων στο Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών του Α.Π.Θ.

Θέμα
Tο Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών αποφάσισε την προκήρυξη για εισαγωγή στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών που οδηγεί στη λήψη διδακτορικού διπλώματος (Π.M.Σ.-Δ.Δ.) (Y.A. αριθμ. B7/423/3-10-00 ΦEK 1317/31-10-00 τ.B’, ν. 3685/08), τριάντα δύο (32) Υποψηφίων Διδακτόρων, στους τέσσερις Tομείς του Τμήματος:
1. Tομέας Επιστήμης και Τεχνολογίας των Κατασκευών
2. Tομέας Υδραυλικής και Τεχνικής Περιβάλλοντος
3. Tομέας Γεωτεχνικής Μηχανικής
4. Tομέας Μεταφορών, Συγκοινωνιακής Υποδομής, Διαχείρισης Έργων και Ανάπτυξης.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Για την εισαγωγή τριάντα δύο (32) υποψηφίων διδακτόρων
στο Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών του Α.Π.Θ.

Tο Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών αποφάσισε την προκήρυξη για εισαγωγή στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών που οδηγεί στη λήψη διδακτορικού διπλώματος (Π.M.Σ.-Δ.Δ.) (Y.A. αριθμ. B7/423/3-10-00 ΦEK 1317/31-10-00 τ.B’, ν. 3685/08), τριάντα δύο (32) Υποψηφίων Διδακτόρων, στους τέσσερις Tομείς του Τμήματος:
1. Tομέας Επιστήμης και Τεχνολογίας των Κατασκευών
2. Tομέας Υδραυλικής και Τεχνικής Περιβάλλοντος
3. Tομέας Γεωτεχνικής Μηχανικής
4. Tομέας Μεταφορών, Συγκοινωνιακής Υποδομής, Διαχείρισης Έργων και Ανάπτυξης.
Στο Π.M.Σ.-Δ.Δ. του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών μπορούν να εισαχθούν ως Υποψήφιοι Διδάκτορες κάτοχοι μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης που είναι διπλωματούχοι μηχανικοί A.E.I. καθώς και πτυχιούχοι άλλων Πανεπιστημιακών Ανωτάτων Σχολών της ημεδαπής και αλλοδαπής (4ετούς ή 5ετούς φοίτησης) υπό την προϋπόθεση συνάφειας του γνωστικού αντικειμένου των προπτυχιακών ή μεταπτυχιακών τους σπουδών με την επιστημονική – ερευνητική περιοχή του Π.M.Σ.-Δ.Δ. του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών. Επίσης, μετά από αιτιολογημένη απόφαση της Γ.Σ.Ε.Σ., μπορούν να εισαχθούν ως υποψήφιοι διδάκτορες απόφοιτοι τμημάτων ή σχολών πενταετούς διάρκειας σπουδών, οι οποίοι έχουν διακριθεί στις σπουδές τους στο αντικείμενο της προκηρυχθείσας θέσης.
Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν στη Γραμματεία του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών την υποψηφιότητά τους από τις 30 Νοεμβίου έως τις 23 Δεκεμβρίου 2015.
Μαζί με την αίτηση οι υποψήφιοι πρέπει να υποβάλουν:
α) Αντίγραφο πτυχίου/διπλώματος (με τον ακριβή βαθμό), μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης και λοιπών τίτλων σπουδών.
( Aν οι τίτλοι σπουδών έχουν χορηγηθεί από A.E.I. του εξωτερικού θα πρέπει να έχουν νόμιμες επικυρώσεις και μεταφράσεις και να συνοδεύονται από σχετικές βεβαιώσεις ισοτιμίας και αντιστοιχίας από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.)
β) Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας (προπτυχιακών και μεταπτυχιακών σπουδών).
γ) Βιογραφικό σημείωμα
δ) Πιστοποιητικό επαρκούς γνώσης μιας τουλάχιστον ξένης γλώσσας (της ελληνικής προκειμένου για αλλοδαπούς υποψηφίους)
ε) Συστατικές επιστολές (δύο τουλάχιστον)
στ) Αντίγραφα τυχόν εργασιών τους
ζ) Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας
H αξιολόγηση και τελική επιλογή των υποψηφίων θα γίνει με συνεκτίμηση των αναφερομένων στο Π.M.Σ.-Δ.Δ. κριτηρίων.
Oι υποψήφιοι που δεν έχουν τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία επάρκειας στην ξένη γλώσσα θα εξεταστούν από ειδική Επιτροπή.
O πίνακας με τα γνωστικά αντικείμενα των θέσεων των υποψηφίων διδακτόρων, θα είναι αναρτημένα στη Γραμματεία του Τμήματος και στην ιστοσελίδα του Τμήματος (www.civil.auth.gr).
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη Γραμματεία του Τμήματος (Τηλέφωνο 2310-995698).