• Ελληνικά
  • English

Προκήρυξη Υποτρόφων για Προπτυχιακούς-ές φοιτητές-τριές ευαίσθητων κοινωνικών ομάδων (ΕΚΟ)

Τα δικαιολογητικά κατατίθενται στη Γραμματεία του Τμήματος ή αποστέλλονται ταχυδρομικά, είτε ηλεκτρονικά στο μέιλ info@dent.auth.gr (της Γραμματείας).

Προθεσμία έως 19/2/2021.