• Ελληνικά
  • English

Πρόσκληση Εκδήλωση Ενδιαφέροντος για πρόσληψη Γραμματέως στο Εργαστήριο Περιοδοντολογίας

92007 _Αρ.Πρωτ.Προσκ_6581/2018_Συμμετοχή στην κλινική άσκηση μεταπτυχιακών φοιτητών του τμήματος Οδοντιατρικής.

 

 

Προθεσμία Υποβολής: 01/02/2018

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (Ε.Λ.Κ.Ε. ΑΠΘ) στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Συμμετοχή στην κλινική άσκηση μεταπτυχιακών φοιτητών του τμήματος Οδοντιατρικής.», που χρηματοδοτείται από ιδιώτες, με επιστημονικά υπεύθυνο τον κ. Δημήτριο Τορτοπίδη, αναπληρωτή καθηγητή του Τμήματος Οδοντιατρικής, προτίθεται να αναθέσει σε ένα (1) άτομο έως τις 28/10/2021 ημερομηνία λήξης του έργου και σε περίπτωση παράτασης μέχρι τη λήξη αυτής με αντίστοιχη αναπροσαρμογή του ποσού) και με ανώτατο συνολικό προϋπολογισθέν ποσό 38.800,00 (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και των νόμιμων κρατήσεων), με σύμβαση μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου τα εξής: