• Ελληνικά
  • English

ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ (ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ, ΜΕΤΑΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ) 2016

Πρόγραμμα υποτροφιών 2016 της Γαλλίας σε Έλληνες/Ελληνίδες για:

α) μεταπτυχιακές σπουδές (Master 2): ανεξαρτήτως επιστημονικού πεδίου, διάρκειας 10 μηνών και προθεσμία υποβολής αιτήσεων την 20η Μαΐου 2016. Οι ενδιαφερόμενοι/-ες θα πρέπει αρχικά να απευθυνθούν στο γαλλικό Πανεπιστήμιο ή Σχολή που τους ενδιαφέρει και να υποβάλουν αίτηση εισαγωγής σ’ ένα ή περισσότερα μεταπτυχιακά προγράμματα (συμπεριλαμβανομένων και των αγγλόφωνων). Στη συνέχεια, υποβάλλουν την αίτηση υποτροφίας τους, με όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά, χωρίς να περιμένουν την απάντηση του γαλλικού Ιδρύματος, συμπληρώνοντας τη Φόρμα υποψηφιότητας ηλεκτρονικά, μέσα στην προβλεπόμενη προθεσμία.

Πρόσβαση στην ηλεκτρονική αίτηση από την ιστοσελίδα: http://www.ifa.gr/el/etudes-en-fr-gen/bourses-de-mobilite-el/bourses-de-master-2-el

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση ή δυσκολία ως προς την υποβολή της αίτησης οι ενδιαφερόμενοι/-ες πρέπει να απευθύνονται αποκλειστικά ηλεκτρονικά στη διεύθυνση: bourses@ifa.gr

β) μεταδιδακτορική έρευνα: στους τομείς των Ψηφιακών Τεχνολογιών, της Ενέργειας, της Γεωπονίας – αγροδιατροφής, των Βιοτεχνολογιών και των Υλικών, διάρκειας 1-3 μηνών και προθεσμία υποβολής αιτήσεων την 31η Μαΐου 2016.

Οι ενδιαφερόμενοι/-ες θα πρέπει 1) να είναι ηλικίας έως 32 ετών το ανώτερο, 2) να έχουν υποστηρίξει μια διδακτορική διατριβή το αργότερο 5 χρόνια πριν την αίτηση ή να έχουν υποστηρίξει τη διδακτορική τους διατριβή πριν τις 30 Ιουνίου 2016, 3) οι μεταδιδακτορικοί/ές ερευνητές/-τριες πρέπει να εργάζονται, τη στιγμή της αίτησης, σε ένα ελληνικό Ινστιτούτο ενός ερευνητικού οργανισμού του δημόσιου ή ιδιωτικού τομέα ή ενός Ιδρύματος Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης. Η υποβολή της αίτησης προβλέπει συνυποβολή 1) προσκλητήριας επιστολής του Διευθυντή του Οργανισμού στη Γαλλία, η οποία θα πρέπει να έχει συνταχθεί στα αγγλικά ή στα γαλλικά και 2) επιστολή έγκρισης από το Διευθυντή του ελληνικού Οργανισμού στον οποίο υπάγεται ο/η υποψήφιος/-α, η οποία θα πρέπει να έχει συνταχθεί στα αγγλικά ή στα γαλλικά.

Το ποσό της υποτροφίας ανέρχεται σε 1704 ευρώ το μήνα.

Πρόσβαση στην ηλεκτρονική αίτηση από την ιστοσελίδα: http://www.ifa.gr/el/etudes-en-fr-gen/bourses-de-mobilite-el/bourses-post-doc-el

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση ή δυσκολία ως προς την υποβολή της αίτησης οι ενδιαφερόμενοι/-ες πρέπει να απευθύνονται αποκλειστικά ηλεκτρονικά στη διεύθυνση: bourses@ifa.gr

Η ανακοίνωση έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Τμήματος Σπουδών: http://dps.auth.gr/el/node/2622