• Ελληνικά
  • English

ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΞΕΝΩΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΝ (ΣΠΟΥΔΕΣ, ΕΡΕΥΝΑ, ΓΛΩΣΣΑ) – ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ

Τροποποίηση στο πρόγραμμα υποτροφιών στο πλαίσιο Μορφωτικών Συμφωνιών μεταξύ της Ελλάδας και των χωρών: Βουλγαρίας, Ρουμανίας, Εσθονίας, Σλοβακίας (Κεφάλαιο Α. του παραπάνω α. σχετικού)

Επειδή κατά τα άλλα το έγγραφο θεωρείται ότι ισχύει ως έχει, υπενθυμίζεται ότι:

– οι υποτροφίες χορηγούνται σε Έλληνες και Ελληνίδες υπηκόους για
   α) προπτυχιακές και μεταπτυχιακές σπουδές και έρευνα, ακ. έτους 2016-17
   β) προγράμματα γλώσσας & πολιτισμού, θέρους 2016

– οι αιτήσεις, ΓΙΑ ΤΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ (Βουλγαρίας, Ρουμανίας, Σλοβακίας, Εσθονίας), με τα απαιτούμενα κατά περίπτωση δικαιολογητικά, υποβάλλονται έως τις 15 Απριλίου 2016 στο ΥΠΠΕΘ, είτε με κατάθεση στην υπηρεσία πρωτοκόλλου είτε με συστημένη επιστολή στη διεύθυνση: Ανδρέα Παπανδρέου 37, 15180 Μαρούσι, με την ένδειξη: για τη Γενική Διεύθυνση Ανώτατης Εκπαίδευσης, Δ/νση Οργανωτικής & Ακαδημαϊκής Ανάπτυξης, Τμήμα Δ΄-Φοιτητικών Θεμάτων & Υποτροφιών.

Για επιβεβαίωση, καθώς και για οποιαδήποτε περεταίρω πληροφορία/διευκρίνιση, οι ενδιαφερόμενοι/-ες μπορούν να απευθύνονται στο τηλ. 210 344- 3469 (κα Τράγου) και στο email: foitmer.yp@minedu.gov.gr