• Ελληνικά
  • English

ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΣΛΟΒΑΚΙΑΣ ΓΙΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

πρόγραμμα υποτροφιών υποστήριξης κινητικότητας της Σλοβακίας για α) μεταπτυχιακούς/-ές φοιτητές/-τριες και β) υποψήφιους/-ες διδάκτορες/-ρισσες, ακαδημαϊκούς διδασκάλους/-λισσες, ερευνητές/-τριες και καλλιτέχνες/-ιδες, οι οποίοι/-ες έχουν προσκληθεί από ίδρυμα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, ερευνητικό ή μη κυβερνητικό οργανισμό της Σλοβακίας για την πραγματοποίηση μέρους των σπουδών τους (μεταπτυχιακοί/ές φοιτητές/-τριες), έρευνας, διδασκαλίας ή καλλιτεχνικής διαμονής αντίστοιχα, για το ακαδημαϊκό έτος 2016-17*.

Οι υποτροφίες είναι διάρκειας 1-2 εξαμήνων/1-3 τριμήνων (μεταπτυχιακοί/ές φοιτητές/-τριες) ή 1-12 μηνών (Υ.Δ., ακαδημαϊκοί διδάσκαλοι/-ισσες, ερευνητές/τριες, καλλιτέχνες/-ιδες) και καλύπτουν τα έξοδα διαβίωσης (διαμονή, διατροφή) κατά τη διάρκεια της παραμονής στη Σλοβακία. Το ύψος της υποτροφίας είναι 350 € μηνιαίως για την κατηγορία α., 580 € μηνιαίως για την κατηγορία β. χωρίς διδακτορικό και έως 4 χρόνια εμπειρία, και από 850 έως 1000 € μηνιαίως για τους/τις ακαδημαϊκούς/ερευνητές/καλλιτέχνες, με διδακτορικό και ανάλογα με τα χρόνια εμπειρίας.

Οι αιτήσεις, με τα απαραίτητα δικαιολογητικά, υποβάλλονται αποκλειστικά ηλεκτρονικά στη διεύθυνση www.skolarships.sk (Submit Application) έως τις 30 Απριλίου 2016.

Στην ιστοσελίδα http://www.scholarships.sk/en/news/call-for-applications-academic-year-2016/2017-apply-now! οι ενδιαφερόμενοι/-ες μπορούν να αναζητήσουν την ανακοίνωση του προγράμματος, τους όρους συμμετοχής (διαδικασία αίτησης/δικαιολογητικά), οδηγούς για τις σπουδές και την έρευνα στη Σλοβακία και προγράμματα εκμάθησης Σλοβακικής γλώσσας, καθώς και πρόσβαση στην πλατφόρμα αιτήσεων. Επισημαίνεται ότι συγκεκριμένα δικαιολογητικά, που σημειώνονται στην ιστοσελίδα με αστερίσκο, πρέπει να αποσταλούν εντός της προθεσμίας και ταχυδρομικά στη διεύθυνση: SAIA n.o., Sasinkova 10, 812 20 Bratislava 1, Slovakia.

Για διευκρινίσεις, οι ενδιαφερόμενοι/-ες μπορούν να απευθύνονται στο συντονιστή του προγράμματος κο Lukas Marcin στο email:nsp-foreign@saia.sk και στο τηλέφωνο: +421-2-5930 4733 (απευθείας)

*Από 1 Σεπτεμβρίου 2016 έως 1 Απριλίου 2017 (το αργότερο) η έναρξη και 31 Αυγούστου 2017 η λήξη της παραμονής για την κατηγορία α.
Από 1 Σεπτεμβρίου 2016 έως 31 Αυγούστου 2017 (το αργότερο) η έναρξη και 30 Νοεμβρίου 2017 η λήξη της παραμονής για την κατηγορία β.