• Ελληνικά
  • English

Βαθμολογίες ΚΣΑΑ (Ακίνητη και Κινητή Προσθετική)

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι οι βαθμολογίες ΚΣΑΑ Ακίνητης και Κινητής Προσθετικής

που επισυνάπτονται βρίσκονται και αναρτημένοι στην Γραμματεία του Εργαστηρίου Προσθετικής

στον 4ο όροφο.