Search
Close this search box.

Τμήμα Οδοντιατρικής

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Ανταποδοτικές Υποτροφίες 2018

Ανταποδοτικές Υποτροφίες

Το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, λαμβάνοντας υπόψη:
α) το άρθρο 54, παρ.2 του Ν.4009/2011,

β) την με αρ. 2936/20.12.2016  συνεδρίαση της Συγκλήτου για την έγκριση της εισήγησης της Επιτροπής Σπουδών και Εκπαιδευτικής Πολιτικής του ΑΠΘ, και

γ) την προϋπόθεση ότι το αντίστοιχο κονδύλιο θα προβλεφθεί στον προϋπολογισμό του Ιδρύματος για το οικονομικό έτος 2017,

προκηρύσσει την χορήγηση Ανταποδοτικών Υποτροφιών σε προπτυχιακούς/-ές και μεταπτυχιακούς/-ές φοιτητές/-τριες των Σχολών και των Τμημάτων του ΑΠΘ για το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017.

Οι υπότροφοι υποχρεούνται να συμμετέχουν με φυσική παρουσία σε εκπαιδευτικές και ερευνητικές δραστηριότητες, που πραγματοποιούνται σε χώρους εκπαίδευσης, καλύπτοντας ειδικές ανάγκες της Σχολής ή του Τμήματος φοίτησής τους, καθώς και σε μονάδες εκπαίδευσης ή έρευνας (πχ εργαστήρια, κλινικές και βιβλιοθήκες), αλλά όχι σε πρόσωπα.
Συνολικά καλύπτεται χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών (Φεβρουάριος, Μάρτιος, Απρίλιος, Μάιος, Οκτώβριος και Νοέμβριος 2017), ενώ η αντιμισθία ανέρχεται στο ποσό των οκτώ (8) ευρώ ανά ώρα (συμπεριλαμβανομένου και του φόρου κράτησης), με δεκαπέντε (15) ώρες παρουσίας μηνιαίως για τους προπτυχιακούς/-ές και τριάντα (30) ώρες μηνιαίως για τους μεταπτυχιακούς/-ές φοιτητές/-τριες.

1. Αριθμός υποτρόφων
Ο αριθμός των υποτρόφων (προπτυχιακών και μεταπτυχιακών) ανά Σχολή/Τμήμα είναι συγκεκριμένος και ορίζεται  από την Επιτροπή Σπουδών και Εκπαιδευτικής Πολιτικής, αναλογικά με τον αριθμό εισακτέων κάθε έτους.

 

Στο Τμήμα Οδοντιατρικής διατέθηκαν:

Μία (1) υποτροφία για προπτυχιακούς φοιτητές και

Μία (1) υποτροφία για μεταπτυχιακούς φοιτητές

 

Η τελική επιλογή των υποτρόφων πραγματοποιείται από την Επιτροπή Σπουδών και Εκπαιδευτικής Πολιτικής, κατόπιν εισήγησης των αρμοδίων οργάνων (Γενικές Συνελεύσεις) των Σχολών και των Τμημάτων.

Οι ενδιαφερόμενοι/-ες καταθέτουν την αίτηση υποψηφιότητας και τα απαραίτητα δικαιολογητικά στις Γραμματείες των Σχολών και των Τμημάτων τους και σε προθεσμίες που ορίζονται από αυτές.

 

Η Προθεσμία υποβολής αιτήσεων λήγει 12 Ιανουαρίου 2018

 

 

2. Προϋποθέσεις – Κριτήρια Επιλογής
Προϋπόθεση για την κατάθεση υποψηφιότητας είναι:

Για τους/τις προπτυχιακούς/-ές φοιτητές/-τριες, οι υποψήφιοι/-ες να φοιτούν στο Ε΄ εξάμηνο σπουδών (Σχολές/Τμήματα 4ετούς φοίτησης), στο Ε΄ ή Ζ΄ εξάμηνο σπουδών (Σχολές/Τμήματα 5ετούς φοίτησης) και στο Ε΄, Ζ΄ ή Θ΄ εξάμηνο σπουδών (Σχολές 6ετούς φοίτησης) και να έχουν εξεταστεί επιτυχώς στα δύο τρίτα (2/3) των μαθημάτων της Σχολής/Τμήματός τους.

Για τους/τις μεταπτυχιακούς/-ές φοιτητές/-τριες, οι υποψήφιοι/-ες να βρίσκονται σε κανονική διάρκεια φοίτησης (α΄ ή β΄ έτος για ΠΜΣ διάρκειας τεσσάρων εξαμήνων, α΄ έτος σπουδών για ΠΜΣ διάρκειας 2 ή 3 εξαμήνων) και να έχουν εξεταστεί επιτυχώς στα δύο τρίτα (2/3) των μαθημάτων της Σχολής/Τμήματός τους.

Τα Κριτήρια Επιλογής (μοριοδότηση), για τα οποία κατατίθενται και τα αντίστοιχα δικαιολογητικά, αποτελούν:

α. Ο μέσος όρος βαθμολογίας των φοιτητών και ο αριθμός των επιτυχώς εξεταζομένων μαθημάτων, ως προς το σύνολο των ετών και των μαθημάτων που απαιτούνται σύμφωνα με το πρόγραμμα σπουδών κάθε Σχολής/Τμήματος.      

β. Το ετήσιο οικογενειακό και ατομικό εισόδημα του προηγούμενου οικονομικού έτους. Ως ετήσιο οικογενειακό εισόδημα θεωρείται το συνολικό ετήσιο φορολογούμενο πραγματικό ή τεκμαρτό (λαμβάνεται υπόψη το υψηλότερο), καθώς και το απαλλασσόμενο ή φορολογούμενο με ειδικό τρόπο εισόδημα του φορολογουμένου, της συζύγου του και των ανήλικων τέκνων του, από κάθε πηγή και το οποίο δεν προέρχεται από εφάπαξ παροχή λόγω συνταξιοδότησης ή αποζημίωσης και απόλυσης του υπόχρεου ή της συζύγου του. Το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα δεν πρέπει να υπερβαίνει το ποσό των 45.000€ ευρώ φορολογητέου εισοδήματος για όλους τους/τις υποψηφίους/-ες και το ποσό των 50.000€ ευρώ φορολογητέου εισοδήματος για όσους/-ες προέρχονται από οικογένειες τριτέκνων ή πολυτέκνων ή έχουν αδελφό/-ή φοιτητή/-τρια σε άλλη πόλη. Το ετήσιο προσωπικό εισόδημα του προηγούμενου έτους των υποψηφίων δεν πρέπει να  υπερβαίνει το ποσό των 10.000€ ευρώ.

γ. Κοινωνικοί και οικογενειακοί λόγοι, όπως ορφανοί, πολύτεκνοι, τρίτεκνοι, σοβαροί λόγοι υγείας, ΑΜΕΑ, μονογονεϊκή οικογένεια, αδέλφια φοιτητές σε άλλη πόλη κ.ά., οι οποίοι αξιολογούνται από τα όργανα της Σχολής/του Τμήματος και τεκμηριώνονται με τα αντίστοιχα δικαιολογητικά.

δ. Ο/Η υποψήφιος/-α δεν πρέπει να λαμβάνει συγχρόνως υποτροφία από άλλη πηγή, ούτε να συμμετέχει σε άλλα χρηματοδοτούμενα προγράμματα από το ΑΠΘ ή προγράμματα που χρηματοδοτούνται από τον τακτικό προϋπολογισμό του ΑΠΘ.

ε. Ο/Η υποψήφιος/-α δεν πρέπει να είναι ελεύθερος επαγγελματίας ή δημόσιος υπάλληλος.

3. Διαδικασία επιλογής
Η Σχολή/Τμήμα, σύμφωνα με πρότυπο πίνακα και συγκεκριμένο αλγόριθμο, που έχει οριστεί από την Επιτροπή Σπουδών και Εκπαιδευτικής Πολιτικής, συντάσσει πίνακα δικαιούχων υποτρόφων (τακτικών και αναπληρωματικών) με σειρά κατάταξης επιλογής, αφού λάβει υπόψη τα ως άνω κριτήρια (βαθμός επίδοσης, οικογενειακό εισόδημα (φορολογητέο), κοινωνικούς ή οικογενειακούς λόγους), καθώς και την εκπαιδευτική ή ερευνητική μονάδα όπου θα τοποθετηθούν. Ο πίνακας κατάταξης επιλογής διαβιβάζεται στην Επιτροπή το αργότερο έως τις 30 Ιανουαρίου 2017.

 

4. Απόδοση υποτροφίας
Η υποτροφία καταβάλλεται μηνιαίως στο/στη δικαιούχο, μετά από γραπτή βεβαίωση (σχετικό έντυπο χορηγείται από το Τμήμα Σπουδών), στην οποία αναγράφεται ο ακριβής αριθμός ωρών παρουσίας.

 Η βεβαίωση:

– υπογράφεται από το μέλος ΔΕΠ, που έχει οριστεί αρμοδίως από τη Σχολή/το Τμήμα ως ο υπεύθυνος διαχείρισης του Προγράμματος των Ανταποδοτικών Υποτροφιών και τον Πρόεδρο της Σχολής/του Τμήματος που φοιτά ο/η υπότροφος,

– σφραγίζεται  από τη Γραμματεία της Σχολής/του Τμήματος

– υποβάλλεται στο Τμήμα Σπουδών στο τέλος κάθε μήνα.

Ακολούθως, η διαδικασία απόδοσης της υποτροφίας υλοποιείται από το Τμήμα Σπουδών και Εκπαιδευτικής Πολιτικής.

5. Υποχρεώσεις υποτρόφου
Ο/Η υπότροφος οφείλει να τηρεί τα οριζόμενα από τη Σχολή ή το Τμήμα σχετικά με την παρουσία του/της, να τηρεί τις προθεσμίες που ορίζονται από το Τμήμα Σπουδών και Εκπαιδευτικής Πολιτικής για την κατάθεση όλων των δικαιολογητικών απόδοσης της υποτροφίας και να ενημερώνει άμεσα το Τμήμα Σπουδών για κάθε μεταβολή της φοιτητικής του κατάστασής (ορκωμοσία, διακοπή φοίτησης, αποφοίτησης κ.ά.).

Σε περίπτωση που διαπιστωθεί συμπεριφορά ασυμβίβαστη με την ιδιότητα του/της υποτρόφου, η Επιτροπή Σπουδών και Εκπαιδευτικής Πολιτικής διακόπτει άμεσα την υποτροφία, που παραχωρείται αυτοδικαίως στο επόμενο αναπληρωματικό μέλος κατά τον πίνακα κατάταξης.

6. Δικαίωμα συμμετοχής στην υποτροφία
Δικαίωμα συμμετοχής στο πρόγραμμα Ανταποδοτικών Υποτροφιών έχουν όλοι οι φοιτητές/-τριες που πληρούν τις προϋποθέσεις και κριτήρια της ως άνω παραγράφου 2.

Κάθε φοιτητής έχει δικαίωμα να συμμετάσχει ως ανταποδοτικός υπότροφος μόνο μία φορά στον ά κύκλο σπουδών και μία φορά στον β’ κύκλο σπουδών.

Δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής οι προπτυχιακοί/-ές φοιτητές/-τριες που έχουν υπερβεί τον επίσημο χρόνο φοίτησης που ορίζει το Πρόγραμμα Σπουδών της Σχολής/του Τμήματός τους  για τη λήψη του πτυχίου τους.

 

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε να επικοινωνείτε με:

τη Γραμματεία του Τμήματος Οδοντιατρικής 2310 999475

τη Γραμματεία του ΠΜΣ κ. Α. Καρυδά 2310 999477

το Τμήμα Σπουδών κ. Ε. Θεοδοσιάδου 2310 997168