Search
Close this search box.

Τμήμα Οδοντιατρικής

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Απόφαση Συνέλευσης 433/16-06-2020 σχετικά με την επαναλειτουργία του Τμήματος Οδοντιατρικής με την τήρηση συγκεκριμένων προϋποθέσεων

ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΛΙΝΙΚΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΕ ΤΗΡΗΣΗ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΩΝ

Τα μέλη της Συνέλευσης του Τμήματος Οδοντιατρικής, αφού έλαβαν υπόψη την εισήγηση της Επιτροπής (όπως ορίστηκε στη συνεδρίαση αριθμ. 431/29-5-2020) σχετικά με την επανεκκίνηση της Κλινικής Οδοντιατρικής άσκησης των μεταπτυχιακών φοιτητών και τη δυνατότητα αντιμετώπισης έκτακτων περιστατικών μόνο των προπτυχιακών φοιτητών που βρίσκονται κοντά στη λήψη πτυχίου, τα σχετικά υπομνήματα της Επιτροπής πρόληψης λοιμώξεων του Τμήματος καθώς τα υπομνήματα του ΕΟΔΥ, με αίσθημα ευθύνης και θέτοντας ως ύψιστη προτεραιότητα την υγεία των ασθενών, φοιτητών, διδασκόντων και της κοινότητας γενικότερα, αποφάσισαν τα παρακάτω:

 

1. Γίνεται δεκτή η εισήγηση της επιτροπής επανεκκίνησης, όσον αφορά στους βραχυπρόθεσμους, μεσοπρόθεσμους και μακροπρόθεσμους άξονες για την προετοιμασία ασφαλών κλινικών.

 

2. Οι απαραίτητες προϋποθέσεις λειτουργίας παραμένουν οι ακόλουθες:

α) Τοποθέτηση και λειτουργία συσκευών καθαρισμού αέρα με φίλτρα HEPA στις μεταπτυχιακές κλινικές

β) Τοποθέτηση Κεντρικού συστήματος απαγωγής και εξαερισμού στις προπτυχιακές κλινικές

γ) Τοποθέτηση και λειτουργία ισχυρών χειρουργικών αναρροφήσεων στις οδοντιατρικές έδρες των Μεταπτυχιακών και Προπτυχιακών Κλινικών όπου παράγεται αερόλυμα από τις Οδοντιατρικές πράξεις.

Βάσει αυτών των προϋποθέσεων μπορούν να λειτουργήσουν, βραχυπρόθεσμα, μόνο οι Μεταπτυχιακές Κλινικές στο Μανδαλίδειο και στο Κεντρικό κτίριο για την αντιμετώπιση των έκτακτων περιστατικών του ΠΠΣ.

Για τα έκτακτα περιστατικά προσθετικής φοιτητών που είναι κοντά στο πτυχίο και αφορούν εργασίες που δεν παράγουν αερόλυμα μπορούν να πραγματοποιηθούν στην κλινική της προσθετικής στον 1ο όροφο, εφόσον υπάρχουν διαθέσιμα ΜΑΠ, έχουν τοποθετηθεί και λειτουργούν οι χειρουργικές αναρροφήσεις και υπάρχει η σύμφωνη γνώμη της επιτροπής επανεκίννησης.

Τέλος Αυγούστου να εξεταστεί πάλι η ετοιμότητα και καταλληλότητα των Προπτυχιακών Κλινικών μετά από την ολοκλήρωση των εργασιών που πρέπει να γίνουν σε συνεννόηση με την Τεχνική Υπηρεσία του ΑΠΘ.

 

3. Πρέπει να σχεδιαστεί και υλοποιηθεί το ταχύτερο δυνατό η μεταφορά των ακτινογραφικών μηχανημάτων σε χώρους με φυσικό εξαερισμό. Ειδικά για την κλινική της Ενδοδοντολογίας, θα πρέπει να γίνουν οι απαραίτητες τροποποιήσεις ώστε να είναι δυνατή η λήψη ακτινογραφιών, χωρίς τη μετακίνηση του ασθενή από την οδοντιατρική έδρα.

 

4. Την λεπτομερειακή καταγραφή των υπαρχόντων μέσων ατομικής προστασίας για τους φοιτητές, μέλη Δ.Ε.Π. και προσωπικό. Η προμήθεια όλων των απαιτούμενων μέσων ατομικής προστασίας (φόρμες/scrubs, ολόσωμη ποδιά, προστατευτικά γυαλιά και προσωπίδα, κάλυμμα κεφαλής κ.α.) να καλυφθεί μόνο από την έκτακτη οικονομική επιχορήγηση που δόθηκε από το Υπουργείο Παιδείας.

 

5. Πριν την έναρξη των Κλινικών πρέπει να έχει προηγηθεί η επικαιροποίηση της εκπαίδευσης των φοιτητών και όλων των κατηγοριών προσωπικού στις νέες συνθήκες εργασίας, όπως ορίζεται άλλωστε από τις σχετικές οδηγίες του ΕΟΔΥ.

 

6. Λόγω των ιδιαίτερων συνθηκών κρίνεται απαραίτητη η τροποποίηση της κλινικής άσκησης των προπτυχιακών φοιτητών, τόσο αυτών που βρίσκονται κοντά στο πτυχίο, όσο και αυτών που ακολουθούν. Η τροποποίηση αυτή θα πρέπει να γίνει σε συνδυασμό με την εστίαση σε ποιοτικούς δείκτες και μπορεί να αφορά σε μείωση του αριθμού απαιτούμενων περιστατικών ή/και την αύξηση αριθμού φοιτητών ανά περιστατικό.

 

7. Στα πλαίσια των μέτρων προστασίας και των οδηγιών της πολιτείας θα πρέπει να αποφεύγεται οποιαδήποτε διαδικασία απαιτεί φυσική παρουσία των προπτυχιακών φοιτητών στους χώρους του Τμήματος υπό συνθήκες που μπορεί να οδηγήσουν σε συνωστισμό. Για το λόγο αυτό, προτείνεται η αξιοποίηση όλων των διαθέσιμων ψηφιακών μέσων.

 

8. Διαπιστώνουμε ακόμη μια φορά τα προβλήματα υποστελέχωσης του Τμήματος. Η υποστελέχωση αυτή, πέραν της αδυναμίας αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων όπως οι παρούσες, εμπεριέχει τον κίνδυνο υποβάθμισης της ποιότητας των σπουδών. Ζητούμε από τα θεσμικά όργανα του Τμήματος, της Σχολής και του Πανεπιστημίου μας, να προχωρήσουν σε κάθε δυνατή παρέμβαση προς την Πολιτεία, έτσι ώστε να προκηρυχθούν θέσεις ΔΕΠ για το Τμήμα Οδοντιατρικής, σε αριθμό ίσο τουλάχιστον με τους αποχωρήσαντες το 2019 και με τα ίδια γνωστικά αντικείμενα.

 

9. Παρά τις προσπάθειες για ομαλή ολοκλήρωση των σπουδών όλων των φοιτητών μας, υπάρχει η πιθανότητα καθυστέρησης για ορισμένους από αυτούς, εξαιτίας των συνθηκών. Θεωρούμε δίκαιο το αίτημα των φοιτητών μας για επιδότηση ενοικίου σε αυτές τις περιπτώσεις και ζητούμε την προώθηση του αιτήματος αυτού στα αρμόδια όργανα της Πολιτείας. Ακόμη η Πολιτεία θα πρέπει να φροντίσει για την παροχή στους φοιτητές των μέσων για την απρόσκοπτη και ποιοτική τηλεκπαίδευση. Στο πλαίσιο αυτό προτείνεται η επιδότηση ταχείας σύνδεσης στο διαδίκτυο, παροχή hardware, επιδότηση συμβολαίων δεδομένων κινητής τηλεφωνίας κ.λ.π., ανάλογα με τις ανάγκες κάθε φοιτητή