Search
Close this search box.

Τμήμα Οδοντιατρικής

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΜΕ ΤΟ 5% ΣΟΒΑΡΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ, ΑΚ. ΕΤΟΥΣ 2022-23 (ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ)

Σύμφωνα με το Δελτίο Τύπου του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων (ΥΠΑΙΘ), οι εγγραφές των εισαγομένων στα Τμήματα της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, με την ειδική κατηγορία ατόμων που πάσχουν από σοβαρές παθήσεις, για το ακαδημαϊκό έτος 2022-23, πραγματοποιούνται από 1 έως 9 Σεπτεμβρίου 2022 στο Πληροφοριακό Σύστημα “Ηλεκτρονικές Εγγραφές 2022” του ΥΠΑΙΘ.

Στην ίδια προθεσμία και αφού πραγματοποιήσεις την ηλεκτρονική εγγραφή, πρέπει να καταθέσεις στη Γραμματεία του Τμήματος εισαγωγής σου, αυτοπροσώπως – ο/η ίδιος/-α ή νομίμως εξουσιοδοτημένο από εσένα πρόσωπο, ή ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή και απόδειξη παραλαβής, τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

  1. τρεις (3) φωτογραφίες τύπου αστυνομικής ταυτότητας
  2. ευκρινές φωτοαντίγραφο του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή άλλο δημόσιο έγγραφο (π.χ. διαβατήριο), από το οποίο αποδεικνύεται η ακριβής ημερομηνία γέννησης και τα ονομαστικά σου στοιχεία
  3. ευκρινές φωτοαντίγραφο τίτλου απόλυσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της Ελλάδας (απολυτήριο Ενιαίου ή Γενικού Λυκείου ή ΤΕΛ ή ΕΠΛ ή ΕΠΑΛ Β’, πτυχίο Β’ κύκλου ΤΕΕ ή ΤΕΛ ή ΕΠΛ ή ΕΠΑΛ Α,’ απολυτήριο ΕΠΑΛ του ν. 4186/2013 ή του ν. 4386/2016 ή του ν. 4547/2018 ή του Λυκείου των ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.-Λ.) ή τίτλου απόλυσης ξένου λυκείου ή αντίστοιχου σχολείου της Ελλάδας ή της αλλοδαπής*
  4. Ευκρινές φωτοαντίγραφο πιστοποιητικού διαπίστωσης της πάθησης από την αρμόδια επταμελή Επιτροπή του νοσοκομείου, που έχει συσταθεί σύμφωνα με τις διατάξεις της Φ.151/17897/Β6/ 2014 ΚΥΑ (ΦΕΚ 358Β/2014) ή Απόφαση του Κεντρικού Συμβουλίου Υγείας (ΚΕ.Σ.Υ.) που έχει εκδοθεί μετά από εξέταση αίτησης ή ένστασης. Είναι σε ισχύ μόνο τα πιστοποιητικά διαπίστωσης πάθησης που έχουν εκδοθεί από τις ειδικές επταμελείς Επιτροπές ή το ΚΕΣΥ μετά τις 13 Νοεμβρίου 2017
  5. Για την εγγραφή σε Τμήματα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού και μόνον, επιπλέον βεβαίωση από Δημόσιο Νοσοκομείο, η οποία θα φέρει σφραγίδα Διευθυντή, είτε Κλινικής ΕΣΥ ή Εργαστηρίου ή Πανεπιστημιακού Τμήματος, με την οποία θα βεβαιώνεται ότι «ο υποψήφιος μπορεί να συμμετέχει στο σύνολο του προγράμματος σπουδών του ΤΕΦΑΑ, το οποίο στο μεγαλύτερο μέρος του απαιτεί έντονη σωματική άσκηση»

*Σε περίπτωση που ο τίτλος προέρχεται από ξένο σχολείο, θα πρέπει να υποβληθεί επιπλέον:

3α. i. Βεβαίωση αντιστοιχίας του Απολυτηρίου (αν πρόκειται για απολυτήριο ξένου σχολείου που λειτουργεί στο εξωτερικό) από τη Διεύθυνση Παιδείας Ομογενών, Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης, Ευρωπαϊκών και Μειονοτικών
Σχολείων του ΥΠΑΙΘ ή από τις Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της ημεδαπής ή από τους Συντονιστές Εκπαίδευσης των Ελληνικών διπλωματικών και προξενικών αρχών του εξωτερικού και ii. Bεβαίωση αναγωγής βαθμολογίας του Απολυτηρίου σε περίπτωση που ο βαθμός δεν είναι στην εικοσάβαθμη κλίμακα (0-20)

3β i. Βεβαίωση ισοτιμίας και αντιστοιχίας (αν πρόκειται για απολυτήριο ξένου σχολείου που λειτουργεί στην ημεδαπή) και ii. Bεβαίωση αναγωγής βαθμολογίας του Απολυτηρίου σε περίπτωση που ο βαθμός δεν είναι στην
εικοσάβαθμη κλίμακα (0-20) από τις Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της ημεδαπής

3γ  Για τίτλους Δευτεροβάθμιας Τεχνικής Επαγγελματικής Κατάρτισης της αλλοδαπής απαιτείται i. Βεβαίωση ισοτιμίας και αντιστοιχίας ξένων τίτλων Δευτεροβάθμιας Τεχνικής Επαγγελματικής Κατάρτισης από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. και ii. Βεβαίωση από την οποία να προκύπτει η αναγωγή της βαθμολογίας του Απολυτηρίου Δευτεροβάθμιας Τεχνικής Επαγγελματικής Κατάρτισης της αλλοδαπής στην 20βαθμη κλίμακα, σε περίπτωση που η βαθμολογία του Απολυτήριου τίτλου δεν εκφράζεται στην 20βαθμη κλίμακα (0-20).

Όλα τα δικαιολογητικά που εκδίδονται από ξένη υπηρεσία (σχολείο, άλλη εκπαιδευτική αρχή κ.λπ.) πρέπει να είναι α) επικυρωμένα για τη γνησιότητα της υπογραφής αυτού που υπογράφει είτε από ελληνική διπλωματική αρχή στο εξωτερικό ή από διπλωματική αρχή της ξένης χώρας στην Ελλάδα με επικύρωση του Υπουργείου Εξωτερικών της Ελλάδας είτε με τη σχετική επισημείωση (ΑPOSTILLE) από τις αρμόδιες για το σκοπό αυτό αρχές (η επικύρωση γίνεται στο πρωτότυπο και όχι σε φωτοτυπία) και β) α) από αρμόδια κατά νόμο αρχή του Υπουργείου Εξωτερικών ή από μεταφραστές του Μητρώου μεταφραστών του Υπουργείου Εξωτερικών ή από ελληνική διπλωματική αρχή στο εξωτερικό, β) από δικηγόρο σύμφωνα με τον «Κώδικα Δικηγόρων» (παρ. 2, άρθρο 36, ν. 4194/2013 – Α’ 208), γ) από Πτυχιούχους μεταφραστές/στριες του Τμήματος Ξένων Γλωσσών, Μετάφρασης και Διερμηνείας του Ιονίου Πανεπιστημίου με θεώρηση της Πανελλήνιας Ένωσης Επαγγελματιών Μεταφραστών πτυχιούχων Ιονίου Πανεπιστημίου.

Προκειμένου για ταχυδρομική αποστολή των ανωτέρω δικαιολογητικών στη Γραμματεία του Τμήματος επιτυχίας/εγγραφής σου, η ταχυδρομική διεύθυνση είναι:

Γραμματεία Τμήματος Οδοντιατρικής

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Θεσσαλονίκη 54124

(με την ένδειξη στο φάκελο: για εγγραφή 5%)

Σε συνέχεια και σε εύλογο χρονικό διάστημα μετά τη λήξη της προθεσμίας εγγραφών στην πλατφόρμα του ΥΠΑΙΘ, θα λάβεις από το Πανεπιστήμιο ένα μήνυμα που θα σε καλεί να καταχωρήσεις –εντός συγκεκριμένης προθεσμίας- τα στοιχεία σου στην πλατφόρμα ενεργοποίησης ακαδημαϊκών υπηρεσιών του Α.Π.Θ.

Αφού ολοκληρώσεις και αυτή τη διαδικασία και ελεγχθούν τα δικαιολογητικά σου από τη Γραμματεία του Τμήματος εγγραφής σου, θα λάβεις από το Πανεπιστήμιο και πάλι ένα SMS με κωδικό (one-time password) για να ενεργοποιήσεις τη  φοιτητική σου ιδιότητα, αποκτώντας ιδρυματικό λογαριασμό. Ο ιδρυματικός λογαριασμός θα σου δώσει πρόσβαση σε μια σειρά υπηρεσιών και παροχών, όπως η ακαδημαϊκή ταυτότητα και η κάρτα σίτισης, οι εφαρμογές ηλεκτρονικής γραμματείας, τα ηλεκτρονικά μαθήματα κ.λπ.

Εάν για οποιονδήποτε λόγο, όπως μη κατοχή ΑΜΚΑ ή αριθμού κινητού τηλεφώνου, ανωτέρα βία, λόγους υγείας, θεομηνία, στράτευση ή απουσία στο εξωτερικό, δεν καταστεί δυνατή η εμπρόθεσμη εγγραφή σου με την παραπάνω διαδικασία, μπορείς να κάνεις αίτηση στη Γραμματεία του Τμήματος εισαγωγής σου, εκθέτοντας τους λόγους της καθυστέρησης, εντός αποκλειστικής προθεσμίας 45 ημερών από την ημερομηνία λήξης της ανωτέρω προθεσμίας εγγραφής. Η αίτηση πρέπει να συνοδεύεται α) από τα παραπάνω δικαιολογητικά (1-4 και τυχόν επιπρόσθετα, π.χ. 3α-3γ, 5) και β) εάν είσαι ήδη εγγεγραμμένος/-η σε Σχολή ή Τμήμα της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης και εισάγεσαι φέτος με την κατηγορία των υποψηφίων με σοβαρές παθήσεις σε άλλη Σχολή ή Τμήμα της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, πιστοποιητικό διαγραφής το οποίο θα πρέπει να ζητήσεις από τη Σχολή/Τμήμα που είσαι ήδη εγγεγραμμένος/-η. Η αίτηση υποβάλλεται είτε αυτοπροσώπως ή από άλλο εξουσιοδοτημένο από εσένα πρόσωπο είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή και απόδειξη παραλαβής είτε με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Στην περίπτωση υποβολής αίτησης με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, υποβάλλεται επιπρόσθετα υπεύθυνη δήλωση του επιτυχόντος και αιτούντος την εγγραφή, η οποία εκδίδεται είτε ψηφιακά μέσω του ιστότοπου www.gov.gr είτε φέρει φυσική υπογραφή με βεβαίωση του γνησίου αυτής και στην οποία θα δηλώνει ότι “όλα τα στοιχεία και τα δικαιολογητικά που υποβάλλω είναι ακριβή και αληθή”. Η υπεύθυνη δήλωση που φέρει φυσική υπογραφή κατατίθεται πρωτοτύπως.

Η εγγραφή σου, με αυτή τη διαδικασία, ολοκληρώνεται ή μη, με αιτιολογημένη απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος. Εάν δεν εγγραφείς ούτε με αυτή τη διαδικασία, τότε χάνεις το δικαίωμα εγγραφής σου.

 

Στον «Οδηγό Επιβίωσης» μπορείς να ενημερωθείς για τις κάθε είδους υπηρεσίες που σου προσφέρει το ΑΠΘ.

Εδώ μπορείς να ενημερωθείς για τη δυνατότητα δωρεάν στέγασης στις Φοιτητικές Εστίες Θεσσαλονίκης. Οι αιτήσεις υποβάλλονται έως 5 Σεπτεμβρίου 2022

Με βάση το ακαδημαϊκό ημερολόγιο του ΑΠΘ, τα μαθήματα σε όλα τα Τμήματα ξεκινούν την  πρώτη εβδομάδα του Οκτωβρίου. Το ακριβές πρόγραμμα καθώς και ο τρόπος διεξαγωγής μαθημάτων και εργαστηρίων ανακοινώνονται από τη Γραμματεία του κάθε Τμήματος Οδοντιατρικής.

ΠΡΟΣΒΑΣΗ 2022_ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΓΓΡΑΦΗ_ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ_ΦΕΚ 2320Β 12 5 2022