Search
Close this search box.

Τμήμα Οδοντιατρικής

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΟΜΟΓΕΝΩΝ ΑΚ. ΕΤΟΥΣ 2021-2022: ΚΥΡΩΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ / ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ

Eγγραφές των Εισαγόμενων στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση με την ειδική κατηγορία των Τέκνων Ελλήνων του Εξωτερικού, των Τέκνων Ελλήνων Υπαλλήλων που υπηρετούν στο εξωτερικό και των Ελλήνων Αποφοίτων Ξένων Λυκείων του Εξωτερικού, ακ. έτους 2021-22

Σύμφωνα με τη Φ.153/122746/Α5/29-9-21 απόφαση της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, οι εγγραφές των επιτυχόντων στις Σχολές, τα Τμήματα και τις Εισαγωγικές Κατευθύνσεις της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης της Ελλάδας με την ανωτέρω ειδική κατηγορία θα γίνουν από 4 μέχρι και 11 Οκτωβρίου 2021
 
Για την εγγραφή σου, ως εισαγόμενος/η σε Τμήμα του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης,  για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022, καλείσαι, στις παραπάνω ημερομηνίες, όπως:
 

Βήμα 1ο : επισκεφτείς την πλατφόρμα https://register.auth.gr/ ώστε να καταχωρήσεις τα στοιχεία σου και να υποβάλεις α) ηλεκτρονική αίτηση εγγραφής και β) τα απαιτούμενα δικαιολογητικά. Συγκεκριμένα:

  1. μία (1) φωτογραφία τύπου αστυνομικής ταυτότητας
  2. ευκρινές φωτοαντίγραφο του διαβατηρίου ή άλλου επισήμου εγγράφου με φωτογραφία που να πιστοποιεί την ταυτότητά σου
  3. τα απαιτούμενα ανά κατηγορία (1-5) δικαιολογητικά 
  4. Υπεύθυνη Δήλωση σύμφωνα με το παρόν υπόδειγμα, η οποία μπορεί να εκδοθεί είτε ψηφιακά (αν είσαι κάτοχος κωδικών taxisnet) μέσω του gov.gr είτε εντύπως μέσω ΚΕΠ, με βεβαίωση γνησίου υπογραφής

 

Βήμα 2ο : υποβάλεις στη Γραμματεία του Τμήματος εισαγωγής σου α) την αίτηση εγγραφής (εκτύπωση από τον browser της ηλεκτρονικής αίτησης και υπογραφή αυτής) και β) τα υποβληθέντα στην πλατφόρμα δικαιολογητικά και την Υπεύθυνη Δήλωση.

 

Εάν έχεις εγγραφεί σε Σχολή ή Τμήμα της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης με το σύστημα των πανελλαδικών εξετάσεων και εισάγεσαι φέτος με την κατηγορία των Ελλήνων του εξωτερικού σε άλλη Σχολή ή Τμήμα της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, θα πρέπει προηγουμένως να ζητήσεις τη διαγραφή σου από τη Σχολή/Τμήμα που είσαι ήδη εγγεγραμμένος/-η, προκειμένου να ολοκληρωθεί η εγγραφή σου στο νέο σου Τμήμα, με την υποβολή του σχετικού πιστοποιητικού διαγραφής.

Στις ίδιες ημερομηνίες, και με τα παραπάνω δικαιολογητικά και την Υπεύθυνη Δήλωση, καλούνται όπως υποβάλλουν αίτηση εγγραφής απευθείας στη Γραμματεία του Τμήματος επιτυχίας τους, χωρίς καταχώρηση στοιχείων στην πλατφόρμα, οι επιτυχόντες (άρρενες με κυπριακή καταγωγή), ακ. έτους 2020-21, της ειδικής κατηγορίας της παρ. 4Β1, του άρθρου 1 της με Φ.151/82115/A5 Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ 1873Β/2017), που υποχρεούνται να υπηρετήσουν τη θητεία τους στην Κύπρο, εφόσον έχουν πλέον αποκτήσει τη σχετική βεβαίωση της Κυπριακής Πολιτείας μετά την απόλυσή τους από τις τάξεις του στρατού. Για τους συγκεκριμένους και μόνο επιτυχόντες, παρέχεται η δυνατότητα εγγραφής στο ίδιο ακαδημαϊκό έτος με αυτό της εισαγωγής τους (2021-22), εφόσον αποκτήσουν τη σχετική βεβαίωση έως τις 15 Νοεμβρίου 2021.

Η υποβολή της αίτησης, της Υπεύθυνης Δήλωσης και των κατά νόμο προβλεπόμενων δικαιολογητικών ανά κατηγορία, συμπεριλαμβανομένου τυχόν απαιτούμενου πιστοποιητικού διαγραφής από προηγούμενη Σχολή/Τμήμα, μπορεί να πραγματοποιηθεί από τους επιτυχόντες και τις επιτυχούσες είτε αυτοπροσώπως ή από άλλο εξουσιοδοτημένο από τους ίδιους και τις ίδιες πρόσωπο είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή και απόδειξη παραλαβής στη Γραμματεία του Τμήματος επιτυχίας τους (με την ένδειξη στο φάκελο: για εγγραφή ομογενούς).

Η ταχυδρομική διεύθυνση είναι:

Γραμματεία Τμήματος (ονομασία Τμήματος εγγραφής, π.χ. Φιλολογίας)

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Θεσσαλονίκη 54124

 

Για την αυτοπρόσωπη προσέλευση, δείτε εδώ  την ισχύουσα ΚΥΑ (σημείο 8)

 

Συνιστάται να επισκεφτείς την ιστοσελίδα του Τμήματος  που πρόκειται να εγγραφείς, για την περίπτωση που, με σκοπό τη μέγιστη δυνατή τήρηση των ανωτέρω μέτρων, έχουν οριστεί συγκεκριμένες ώρες ή/και χώρος υποδοχής

 

Σε ό,τι αφορά την απαιτούμενη Υ.Δ., οι προς εγγραφή στο ΑΠΘ επιτυχόντες/-ούσες αυτής της κατηγορίας, που βρίσκονται στην αλλοδαπή και θα αποστείλουν ταχυδρομικά τα δικαιολογητικά τους, θα πρέπει να γνωρίζουν ότι:

θα γίνεται δεκτή θεώρηση του γνησίου της υπογραφής ΕΙΤΕ α) κατά προτίμηση, από τις ελληνικές διπλωματικές αρχές στην αλλοδαπή ΕΙΤΕ β) από τις εκάστοτε αρμόδιες προς τούτο αρχές της αλλοδαπής.  Στην περίπτωση β., η θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής Υ.Δ. θα πρέπει, στη συνέχεια και σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και διεθνείς συμβάσεις που αφορούν αποδοχή αλλοδαπού εγγράφου από ελληνικές δημόσιες υπηρεσίες, ως προς την νόμιμη κατά περίπτωση επικύρωση της γνησιότητας της υπογραφής του υπαλλήλου/οργάνου της αλλοδαπής που έκανε τη θεώρηση, να φέρουν ΕΙΤΕ επισημείωση της Χάγης (Apostille) για τις συμβαλλόμενες χώρες, όπως αναφέρονται στο χωρίο “Επικύρωση Δικαιολογητικών” της Φ.152/124378/Α5/4.10.2021, ΕΙΤΕ προξενική θεώρηση για τις λοιπές χώρες.

 

Για οποιαδήποτε τεχνική δυσκολία ως προς την είσοδο στην εφαρμογή και τη συμπλήρωση των στοιχείων, μπορείτε να επικοινωνείτε με την εξυπηρέτηση χρηστών του Κέντρου Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης ΑΠΘ στο τηλ: 2310 999000 ή στο email: support@auth.gr

 

Εάν για λόγους εξαιρετικής ανάγκης, όπως παρατεταμένη θεομηνία, σοβαρή ασθένεια, στράτευση ή απουσία στο εξωτερικό, δεν καταστεί δυνατή η εμπρόθεσμη εγγραφή σου με την παραπάνω διαδικασία, μπορείς να κάνεις αίτηση στη Γραμματεία του Τμήματος εισαγωγής σου, εκθέτοντας τους λόγους της καθυστέρησης, εντός αποκλειστικής προθεσμίας 30 ημερών από την ημερομηνία λήξης της ανωτέρω προθεσμίας εγγραφής. Η αίτηση πρέπει να συνοδεύεται από τα παραπάνω δικαιολογητικά και υποβάλλεται είτε αυτοπροσώπως ή από άλλο εξουσιοδοτημένο από εσένα πρόσωπο είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή και απόδειξη παραλαβής. Η εγγραφή σου ολοκληρώνεται ή μη, με αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου οργάνου του Τμήματος. Εάν δεν εγγραφείς ούτε με αυτή τη διαδικασία, τότε χάνεις το δικαίωμα εγγραφής σου για το συγκεκριμένο ακαδημαϊκό έτος καθώς και για τα επόμενα.

Σχετικά με τη δια ζώσης εκπαιδευτική λειτουργία στα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα (προϋποθέσεις συμμετοχής, διαδικασία ελέγχου πλήρωσης προϋποθέσεων συμμετοχής, υποχρεωτικότητα χρήσης μη ιατρικής μάσκας) και τη χρήση των λοιπών υπηρεσιών (φοιτητικά εστιατόρια, κυλικεία, φοιτητικές εστίες, φοιτητικά γυμναστήρια, αναγνωστήρια και βιβλιοθήκες) δες εδώ τη σχετική ΚΥΑ και  εδώ το Δελτίο Τύπου του ΥΠΑΙΘ. Σύντομα, μέσω της νέας πλατφόρμας του ΥΠΑΙΘ edupass.gov.gr τα μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας, φοιτητές/φοιτήτριες και διδακτικό προσωπικό, θα δηλώνουν τις προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούνται για τη συμμετοχή τους στην εκπαιδευτική διαδικασία, ανάλογα με τα ισχύοντα ανά περίπτωση υγειονομικά μέτρα και την ηλικιακή ομάδα, όπου εντάσσεται κάθε φυσικό πρόσωπο.