Search
Close this search box.

Τμήμα Οδοντιατρικής

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Εγγραφές στην τριτοβάθμια εκπαίδευση των επιτυχόντων με σοβαρές παθήσεις για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022

 

Σύμφωνα με το Δελτίου Τύπου του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, οι εγγραφές των εισαγομένων στις Σχολές, τα Τμήματα και τις Εισαγωγικές Κατευθύνσεις της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης με την ειδική κατηγορία των ατόμων με σοβαρές παθήσεις  θα γίνουν από 15 μέχρι και 22 Οκτωβρίου 2021
 
Για την εγγραφή σου, ως εισαγόμενος/η σε Τμήμα του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης,  για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022, με την ανωτέρω ειδική κατηγορία, καλείσαι, στις παραπάνω ημερομηνίες, όπως:
 

Βήμα 1ο : επισκεφτείς την πλατφόρμα https://register.auth.gr/ ώστε να καταχωρήσεις τα στοιχεία σου και α) να υποβάλεις ηλεκτρονική αίτηση εγγραφής και β) να ανεβάσεις σε ψηφιακή μορφή τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, και συγκεκριμένα:

  1. μία (1) φωτογραφία τύπου αστυνομικής ταυτότητας
  2. ευκρινές φωτοαντίγραφο του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου ή άλλου δημόσιου εγγράφου από το οποίο αποδεικνύεται η ακριβής ημερομηνία γέννησης και τα ονομαστικά σου στοιχεία
  3. ευκρινές φωτοαντίγραφο τίτλου απόλυσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Απολυτήριο ΓΕΛ ή ΕΠΑΛ ή πτυχίο ΤΕΕ Β΄ κύκλου σπουδών ή ΤΕΛ ή ΕΠΛ) ή πρωτότυπο τίτλο απόλυσης Λυκείου της αλλοδαπής*
  4. Ευκρινές φωτοαντίγραφο πιστοποιητικού διαπίστωσης της πάθησης από την αρμόδια επταμελή Επιτροπή του νοσοκομείου, έτσι όπως κατατέθηκε στην επιτροπή επιλογής
  5. Υπεύθυνη Δήλωση σύμφωνα με το παρόν υπόδειγμα, η οποία μπορεί να εκδοθεί είτε ψηφιακά (αν είσαι κάτοχος κωδικών taxisnet) μέσω του gov.gr είτε εντύπως μέσω ΚΕΠ, με βεβαίωση γνησίου υπογραφής

 

*Σε περίπτωση που ο τίτλος προέρχεται από ξένο σχολείο, θα πρέπει να υποβληθεί επιπλέον:

3α) Βεβαίωση της οικείας αρμόδιας εκπαιδευτικής ή διπλωματικής αρχής της χώρας προέλευσης του τίτλου Λυκείου, από την οποία να προκύπτει ότι ο τίτλος Λυκείου που κατέχει ο υποψήφιος του παρέχει το δικαίωμα εισαγωγής σε Πανεπιστήμια της χώρας αυτής. Στην ίδια βεβαίωση θα περιλαμβάνεται και η γενική μέση βαθμολογία του τίτλου απόλυσης στην εικοσάβαθμη κλίμακα (0-20).

3β) Για την περίπτωση που πρόκειται για ξένο σχολείο που λειτουργεί στο εξωτερικό, ο πρωτότυπος τίτλος απόλυσης πρέπει να είναι επικυρωμένος από την αρμόδια εκπαιδευτική αρχή της χώρας στην οποία ανήκει το σχολείο και επιπλέον να προσκομιστεί βεβαίωση της οικείας ελληνικής διπλωματικής αρχής με την οποία θα βεβαιώνεται η γνησιότητα της θεώρησης του τίτλου Λυκείου από την αρμόδια εκπαιδευτική αρχή της χώρας προέλευσης.

3γ) Για την περίπτωση που πρόκειται για ξένο σχολείο που λειτουργεί στην Ελλάδα, ο τίτλος απόλυσης πρέπει να είναι θεωρημένος για τη γνησιότητά του από την οικεία Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, η οποία επίσης χορηγεί βεβαίωση για τη νόμιμη λειτουργία του σχολείου αυτού στην Ελλάδα.

Όλα τα δικαιολογητικά που εκδίδονται από ξένη υπηρεσία (σχολείο, άλλη εκπαιδευτική αρχή κ.λπ.) πρέπει να είναι α) επικυρωμένα για τη γνησιότητα της υπογραφής αυτού που υπογράφει από ελληνική διπλωματική αρχή στο εξωτερικό ή από διπλωματική αρχή της ξένης χώρας στην Ελλάδα με επικύρωση του Υπουργείου Εξωτερικών της Ελλάδας και β) μεταφρασμένα από την ελληνική διπλωματική αρχή στο εξωτερικό ή από δικηγόρο μέλος Δικηγορικού Συλλόγου της ημεδαπής, εφόσον βεβαιώνει ότι ο ίδιος έχει επαρκή γνώση της ξένης γλώσσας από την οποία μετέφρασε, ή από πτυχιούχο μεταφραστή του Ιονίου Πανεπιστημίου με θεώρηση της μετάφρασης από μέλος της Πανελλήνιας Ένωσης Επαγγελματιών Μεταφραστών πτυχιούχων Ιονίου Πανεπιστημίου.

 

6. Εάν είσαι ήδη εγγραμμένος/-η σε Σχολή ή Τμήμα της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης και εισάγεσαι φέτος με την κατηγορία των υποψηφίων με σοβαρές παθήσεις σε άλλη Σχολή ή Τμήμα της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, θα πρέπει προηγουμένως να ζητήσεις τη διαγραφή σου από τη Σχολή/Τμήμα που είσαι ήδη εγγεγραμμένος/-η, προκειμένου να ολοκληρωθεί η εγγραφή σου στο νέο σου Τμήμα, με την υποβολή του σχετικού πιστοποιητικού διαγραφής.

 

Βήμα 2ο : υποβάλεις στη Γραμματεία του Τμήματος εισαγωγής σου α) την αίτηση εγγραφής (εκτύπωση από τον browser της ηλεκτρονικής αίτησης και υπογραφή αυτής) και β) τα υποβληθέντα στην πλατφόρμα δικαιολογητικά (1-5), συμπεριλαμβανομένου τυχόν απαιτούμενου πιστοποιητικού διαγραφής από προηγούμενη Σχολή/Τμήμα (6).

Η υποβολή μπορεί να πραγματοποιηθεί είτε από εσένα αυτοπροσώπως ή από άλλο εξουσιοδοτημένο από εσένα πρόσωπο είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή και απόδειξη παραλαβής στη Γραμματεία του Τμήματος επιτυχίας σου (με την ένδειξη στο φάκελο: για εγγραφή 5%).

Η ταχυδρομική διεύθυνση είναι:

Γραμματεία Τμήματος Οδοντιατρικής

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Θεσσαλονίκη 54124

 

Για τυχόν αυτοπρόσωπη προσέλευση στη Γραμματεία σου, δες εδώ  την ισχύουσα ΚΥΑ (σημείο 8)

Συνιστάται να επισκεφτείς την ιστοσελίδα του Τμήματος  που πρόκειται να εγγραφείς, για την περίπτωση που, με σκοπό τη μέγιστη δυνατή τήρηση των ανωτέρω μέτρων, έχουν οριστεί συγκεκριμένες ώρες ή/και χώρος υποδοχής

Για οποιαδήποτε τεχνική δυσκολία ως προς την είσοδο στην εφαρμογή και τη συμπλήρωση των στοιχείων, μπορείς να επικοινωνείς με την εξυπηρέτηση χρηστών του Κέντρου Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης ΑΠΘ στο τηλ: 2310 999000 ή στο email: support@auth.gr

 

Αφού ολοκληρωθεί η διαδικασία της ταυτοποίησης των στοιχείων σου και του ελέγχου των δικαιολογητικών σου από τη Γραμματεία, θα οριστικοποιηθεί η εγγραφή σου στο σύστημα ηλεκτρονικής γραμματείας και θα λάβεις ένα μήνυμα με κωδικό (one-time password) για να ενεργοποιήσεις τη  φοιτητική σου ιδιότητα, αποκτώντας ιδρυματικό λογαριασμό. Ο ιδρυματικός λογαριασμός θα σου δώσει πρόσβαση σε μια σειρά υπηρεσιών και παροχών, όπως η ακαδημαϊκή ταυτότητα και η κάρτα σίτισης, οι εφαρμογές ηλεκτρονικής γραμματείας, τα ηλεκτρονικά μαθήματα κ.λπ. 

 

Σχετικά με τη δια ζώσης εκπαιδευτική λειτουργία στα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα (προϋποθέσεις συμμετοχής, διαδικασία ελέγχου πλήρωσης προϋποθέσεων συμμετοχής, υποχρεωτικότητα χρήσης μη ιατρικής μάσκας) και τη χρήση των λοιπών υπηρεσιών (φοιτητικά εστιατόρια, κυλικεία, φοιτητικές εστίες, φοιτητικά γυμναστήρια, αναγνωστήρια και βιβλιοθήκες) δες εδώ τη σχετική ΚΥΑ και εδώ την επιστολή των Πρυτανικών Αρχών