Search
Close this search box.

Τμήμα Οδοντιατρικής

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

ΕΠΑΝΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ του ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ – Απόφαση Συνέλευσης αριθμ. 430/19-5-2020

 

Τα μέλη της Συνέλευσης του Τμήματος Οδοντιατρικής, αφού έλαβαν υπόψη την εισήγηση της Eπιτροπής λοιμώξεων του Τμήματος, τα υπομνήματα του ΕΟΔΥ, την αλληλογραφία των Πρυτανικών Αρχών και τις αποφάσεις της Συγκλήτου του Α.Π.Θ., με αίσθημα ευθύνης και θέτοντας ως ύψιστη προτεραιότητα την υγεία των ασθενών, φοιτητών, διδασκόντων και της κοινότητας γενικότερα, αποφάσισαν τα παρακάτω:

 

1. Οι κλινικές του ΠΠΣ προτείνεται να επαναλειτουργήσουν από 1-9-2020, σταδιακά,  αφού το Τμήμα προβεί στις απαραίτητες ενέργειες για:

α) να υπάρξει προμήθεια-επάρκεια μέσων ατομικής προστασίας για προσωπικό και φοιτητές,

β) να υπάρξει συνεννόηση με τον ΕΟΔΥ για τον τρόπο και τόπο διενέργειας των μοριακών ελέγχων για λοίμωξη με τον ιό SARSCoV-2 σε όλους τους ασθενείς που θα προσέλθουν στο Τμήμα,

γ) να έχουν γίνει οι απαραίτητες τεχνικές εργασίες στις Κλινικές (ειδικός εξαερισμός, κλιματισμός κλπ) και

δ) να έχει προηγηθεί η επικαιροποίηση της εκπαίδευσης των φοιτητών και όλων των κατηγοριών προσωπικού στις νέες συνθήκες εργασίας, όπως ορίζεται άλλωστε από τις σχετικές οδηγίες του ΕΟΔΥ.

Σε κάθε περίπτωση πριν την προτεινόμενη επαναλειτουργία θα προηγηθεί  εισήγηση της επιτροπής λοιμώξεων του Τμήματος και Γ.Σ.  για την επανεκτίμηση της κατάστασης.

Για να μην υπάρξουν προβλήματα στο τρέχον εξάμηνο, προτείνεται με ευθύνη των υπεύθυνων των αντίστοιχων μαθημάτων, του οικείου εργαστηρίου και του οικείου Τομέα, να διενεργηθούν εξ’ αποστάσεως μαθήματα με αποκλειστικά κλινικά θέματα, μέχρι τις 19-6-2020.

 

2. Από τη στιγμή που καμία από τις δαπάνες προμήθειας μέσων ατομικής προστασίας και τεχνικών έργων, δεν έχει προβλεφθεί στον προϋπολογισμό του Τμήματος και δεν υπάρχουν διαθέσιμοι πόροι, το κόστος των προμηθειών και εργασιών θα πρέπει να καλυφθεί από την Πολιτεία. Στις περιπτώσεις χορηγιών, θα ακολουθηθεί η προβλεπόμενη από τις αποφάσεις της Γ.Σ. διαδικασία (εισήγηση επιτροπής χορηγιών, απόφαση Γ.Σ. κ.λ.π.)

 

3. Λαμβάνουμε πρόνοια για τους ασθενείς που η θεραπεία τους διακόπηκε. Συγκεκριμένα οι φοιτητές θα επικοινωνήσουν με τους ασθενείς τους και θα ενημερώσουν τον υπεύθυνο της ΚΣΑΑ για κάθε ασθενή και για το ακριβές στάδιο στο οποίο διακόπηκε η θεραπεία του. Οι υπεύθυνοι κλινικής άσκησης σε συνεργασία με τον υπεύθυνο της ΚΣΑΑ θα αξιολογήσουν κάθε περιστατικό ξεχωριστά και σε συνεργασία με την επιτροπή λοιμώξεων, θα σχεδιάσουν τους πιθανούς τρόπους   αντιμετώπισης των εκκρεμών περιστατικών με σύντομη θεραπευτική πράξη μιας (1) συνεδρίας, χωρίς πρόκληση αερολύματος και χωρίς την ανάγκη λήψης ενδοστοματικής ακτινογραφίας κατά την διάρκεια της οδοντιατρικής πράξης. Επειδή η προμήθεια των ΜΑΠ και η εξασφάλιση των υποδομών αναμένεται να γίνει σταδιακά, η πρώτη κλινική που θα μπορεί να λειτουργήσει σύμφωνα με τις οδηγίες ασφαλείας που καθορίζονται από τον ΕΟΔΥ και την επιτροπή λοιμώξεων, θα παραχωρηθεί για τη διεκπεραίωση των εκκρεμών οδοντιατρικών εργασιών των προπτυχιακών και των μεταπτυχιακών φοιτητών μέχρι την έναρξη της πλήρους λειτουργίας του Τμήματος.

 

4. Οι κλινικές απαιτήσεις σε επίπεδο αριθμού περιστατικών προτείνεται να τροποποιηθούν έτσι ώστε να ανταποκρίνονται στις παρούσες έκτακτες συνθήκες, με ευθύνη κάθε γνωστικού αντικειμένου, έτσι ώστε οι φοιτητές της ΚΣΑΑ να μπορέσουν να περατώσουν την κλινική τους άσκηση  και οι φοιτητές μικρότερων ετών να μπορούν να εισέλθουν στην ΚΣΑΑ, χωρίς να καθυστερήσουν.

 

5. Οι κλινικές των ΠΜΣ μπορούν να λειτουργήσουν με ευθύνη των συντονιστικών επιτροπών κάθε ΠΜΣ, με προμήθεια των μέσων ατομικής προστασίας και τηρώντας τις αυστηρές προϋποθέσεις που θέτει η επιτροπή λοιμώξεων.

 

6. Η εργαστηριακή άσκηση μπορεί πραγματοποιηθεί με ευθύνη των υπεύθυνων των αντίστοιχων μαθημάτων και του οικείου Εργαστηρίου και Τομέα, τηρώντας τις αυστηρές προϋποθέσεις (αποστάσεις, διαίρεση ολιγομελών τμημάτων, ΜΑΠ κλπ.) που θέτει η επιτροπή λοιμώξεων και υπό την επίβλεψη της. Στις περιπτώσεις που η διαδικασία της εργαστηριακής άσκησης κριθεί ανέφικτη, προτείνεται με ευθύνη των υπεύθυνων των αντίστοιχων μαθημάτων και του οικείου Εργαστηρίου και Τομέα, να διενεργηθούν εξ’ αποστάσεως μαθήματα, μέχρι τις 19-6-2020.

Σε κάθε περίπτωση, να μη θεωρηθεί υποχρεωτική η παρουσία των φοιτητών για να αποφευχθεί η μετακίνησή τους από απομακρυσμένες περιοχές της ημεδαπής ή και από την αλλοδαπή. Για τους φοιτητές που δε θα συμμετάσχουν ή/και για τα εργαστήρια που δε θα πραγματοποιηθούν, θα προβλεφθούν συμπληρωματικά εργαστήρια το νέο Ακαδημαϊκό έτος.

 

7. Οι εξετάσεις των μαθημάτων δε θα ορισθούν πριν την παραλαβή των συγγραμμάτων και θα γίνουν εξ’ αποστάσεως σύμφωνα με την απόφαση της Συγκλήτου, με διασφάλιση της ταυτοπροσωπίας των συμμετεχόντων, το αδιάβλητο και το ακαδημαϊκό επίπεδο της εξέτασης. Το πρόγραμμα της εξεταστικής θα αναρτηθεί το συντομότερο δυνατό, αλλά εξαιτίας της φύσης της εξ’ αποστάσεως εξέτασης θα μπορεί να εκτείνεται σε πολλές ώρες ή και ημέρες για κάθε μάθημα.

 

8. Όσον αφορά στην εξέταση των μαθημάτων της ΚΣΑΑ, επανερχόμαστε στο προηγούμενο καθεστώς, δηλαδή μπορούν να δοθούν από όλους ανεξάρτητα από το στάδιο της κλινικής τους άσκησης.

 

9. Διαπιστώνουμε ακόμη μια φορά τα προβλήματα υποστελέχωσης του Τμήματος. Η υποστελέχωση αυτή, πέραν της αδυναμίας αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων όπως οι παρούσες, εμπεριέχει τον κίνδυνο υποβάθμισης της ποιότητας των σπουδών. Ζητούμε από τα θεσμικά όργανα του Τμήματος, της Σχολής και του Πανεπιστημίου μας, να προχωρήσουν σε κάθε δυνατή παρέμβαση προς την Πολιτεία, έτσι ώστε να προκηρυχθούν θέσεις ΔΕΠ για το Τμήμα Οδοντιατρικής, σε αριθμό ίσο τουλάχιστον με τους αποχωρήσαντες το 2019 και με τα ίδια γνωστικά αντικείμενα.

 

10. Παρά τις προσπάθειες για ομαλή ολοκλήρωση των σπουδών όλων των φοιτητών μας, υπάρχει η πιθανότητα καθυστέρησης για ορισμένους από αυτούς, εξαιτίας των συνθηκών. Θεωρούμε δίκαιο το αίτημα των φοιτητών μας για επιδότηση ενοικίου σε αυτές τις περιπτώσεις και ζητούμε την προώθηση του αιτήματος αυτού στα αρμόδια όργανα της Πολιτείας. Ακόμη η Πολιτεία θα πρέπει να φροντίσει για την παροχή στους φοιτητές των μέσων για την απρόσκοπτη και ποιοτική τηλεκπαίδευση. Στο πλαίσιο αυτό προτείνεται η επιδότηση ταχείας σύνδεσης στο internet, παροχή hardware, επιδότηση συμβολαίων data κινητής τηλεφωνίας κλπ., ανάλογα με τις ανάγκες κάθε φοιτητή.

 

11. H παρούσα απόφαση να αναρτηθεί εντός της ημέρας στον ιστότοπο του Τμήματος προς ενημέρωση των φοιτητών.