Search
Close this search box.

Τμήμα Οδοντιατρικής

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΙΚΥ ΓΙΑ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ

Πρόγραμμα χορήγησης, στο πλαίσιο της Δράσης 10.2.2.03.01 με τίτλο «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ» (ΕΣΠΑ 2014-2020), διακοσίων έντεκα (211) υποτροφιών, στους επιστημονικούς τομείς των Φυσικών Επιστημών & Επιστημών Μηχανικού, των Επιστημών Ζωής και των Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών Επιστημών, με σκοπό την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής στην Ελλάδα και β) την από 31.5.2016 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος προς πτυχιούχους Πανεπιστημίου ή ΤΕΙ.

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε υποψήφιους διδάκτορες Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων της Ελλάδας, άντρες και γυναίκες, κατόχους πτυχίου/διπλώματος ελληνικού Πανεπιστημίου ή ισότιμου πτυχίου/διπλώματος της αλλοδαπής ή πτυχίου ελληνικού Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος ή ισότιμου της αλλοδαπής (με βεβαίωση ισοτιμίας του
Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.), κατόχους πιστοποιητικού γλωσσομάθειας επιπέδου Β2 σε μία ξένη γλώσσα, οι οποίοι/-ες α) δεν είναι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος σε οποιοδήποτε επιστημονικό τομέα, β) δεν χρηματοδοτούνται για την προτεινόμενη διδακτορική έρευνα από οποιοδήποτε άλλη πηγή (δημόσια, ιδιωτική, ευρωπαϊκή, διεθνή) και δεν εργάζονται είτε στο δημόσιο τομέα ως μόνιμοι ή με σχέση εργασίας αορίστου χρόνου υπάλληλοι είτε στον ιδιωτικό τομέα με σχέση πλήρους απασχόλησης αορίστου χρόνου, καθ’ όλη τη διάρκεια της υποτροφίας γ) έχουν κατά μέσο όρο ατομικό φορολογητέο εισόδημα έως 10.000 Ευρώ (ή 14.000 Ευρώ, εφόσον έχουν ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω), την τελευταία 3ετία (εκκαθαριστικά που αφορούν τα εισοδήματα των ετών: 2013,2014 & 2015).

Κριτήριο επιλογής αποτελεί η επιστημονική επάρκεια των υποβληθεισών προτάσεων. Οι προδιαγραφές διαμόρφωσης της πρότασης περιλαμβάνονται στο κεφάλαιο Γ της συνημμένης πρόσκλησης. Η επιλογή γίνεται βάσει του επιστημονικού τομέα και του επιστημονικού κλάδου που εμπίπτει το θέμα της διδακτορικής διατριβής και όχι βάσει του επιστημονικού τομέα στον οποίον ανήκουν οι προηγούμενοι τίτλοι σπουδών του/της υποψηφίου.

Η υποτροφία χορηγεί μεικτά μηνιαία τροφεία ύψους 816,90€, στα οποία συμπεριλαμβάνονται οι εκάστοτε νόμιμες κρατήσεις, και χορηγείται για έως 3 έτη (36 διαδοχικούς μήνες), σε τριμηνιαία βάση, με ημερομηνία έναρξης την επομένη της δημοσίευσης των αποτελεσμάτων στην ιστοσελίδα του Ι.Κ.Υ. και ημερομηνία λήξης την ημερομηνία κατάθεσης αίτησης της Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής στη Γραμματεία του Τμήματος του ΑΕΙ για τον ορισμό Επταμελούς Εξεταστικής Επιτροπής. Το χρονικό διάστημα που διανύθηκε έως την έναρξη της υποτροφίας δεν χρηματοδοτείται αναδρομικά. Η υποτροφία δεν διακόπτεται αν ο υπότροφος κατά τη διάρκειά της τύχει και υποτροφίας
κινητικότητας, μέσω των ευρωπαϊκών προγραμμάτων που διαχειρίζεται το Ι.Κ.Υ., προκειμένου να πραγματοποιήσει έρευνα στο εξωτερικό.

Προθεσμία συμπλήρωσης της αίτησης, η οποία συνιστά και υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86, στην ηλεκτρονική πλατφόρμα http://applications.iky.gr/ έχει οριστεί η 8η Ιουλίου 2016, ώρα Ελλάδας 13.00

Όσοι/-ες υποβάλλουν επιτυχώς την ηλεκτρονική αίτηση θα λάβουν μήνυμα με τον κωδικό υποβολής της. Εν συνεχεία, θα πρέπει να την εκτυπώσουν, να την υπογράψουν και να την αποστείλουν εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής, δηλαδή έως και 15 Ιουλίου 2016, ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, ή με ταχυμεταφορά (courier) ή να την υποβάλουν στο Ι.Κ.Υ., συνοδευόμενη υποχρεωτικά από τα απαιτούμενα  δικαιολογητικά.

Περαιτέρω πληροφορίες και τυχόν διευκρινίσεις, παρέχονται από το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (Λεωφ. Εθνικής Αντιστάσεως 41, 14234, Νέα Ιωνία) καθ’ όλες τις εργάσιμες ημέρες ή στα τηλέφωνα του Τμήματος Διαγωνισμών 210-3726346,  210-3726395  και 210-3726394, καθώς και στα e-mail: sotiropoulou@iky.gr, sbikaki@iky.gr και mariaeroto@iky.gr