Search
Close this search box.

Τμήμα Οδοντιατρικής

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΩΝΑΣΗ ΓΙΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ (Master/MPhil/PhD) & ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ (ΜΔΕ), ΑΚ. ΕΤΟΥΣ 2021-22 (28.2.2021)

Δείτε εδώ την προκήρυξη του προγράμματος υποτροφιών του Ιδρύματος Ωνάση για μεταπτυχιακές σπουδές α) στο εξωτερικό και β) στην Ελλάδα, ακαδημαϊκού έτους 2021-22. 

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε όσους/όσες α) έχουν την ελληνική ιθαγένεια ή/και εθνικότητα Ή β) έχουν αποφοιτήσει από ελληνικό πανεπιστήμιο και είναι κάτοιχοι απολυτηρίου ελληνικού λυκείου με νόμιμη άδεια διαμονής στην Ελλάδα.

 

Α. ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ

Προσφέρονται 60 θέσεις για σπουδές Β (Master, MPhil) και Γ (PhD) κύκλου, σε ειδικεύσεις των ανθρωπιστικών επιστημών, των κοινωνικών επιστημών, των επιστημών μηχανικού και τεχνολογίας, των φυσικών & γεωργικών επιστημών, της ιατρικής & των επιστημών υγείας, σε οποιαδήποτε χώρα του εξωτερικού (Ευρώπη, Ηνωμένο Βασίλειο, ΗΠΑ/Καναδάς, Άλλες).

Επιτρέπεται η επιλογή μιας ειδίκευσης και μιας χώρας σπουδών. 

Για τις συγκεκριμένες ειδικεύσεις ανά επιστημονικό κλάδο, τις προϋποθέσεις ηλικίας, ελάχιστου βαθμού πτυχίου/διπλωματος/μεταπτυχιακού διπλώματος ανά χώρα κτήσης του τίτλου, γνώσης /πιστοποίησης ξένης γλώσσας, καθώς και τυχόν εξαιρέσεις αυτών υπό όρους, συμβουλευτείτε την προκήρυξη (Όροι & Προϋποθέσεις) στα σχετικά πεδία.

Η υποτροφία χορηγεί α) μηνιαίο ποσό και β) εφάπαξ ποσό, έναντι διδάκτρων ή εξόδων πρώτης εγκατάστασης, το ύψος/νόμισμα των οποίων εξαρτάται από τη χώρα υποδοχής (Ευρώπη, Η.Β., ΗΠΑ/Καναδάς, Άλλες χώρες). Επίσης, παρέχει τη δυνατότητα διεκδίκησης κάλυψης εξόδων εκτύπωσης διδακτορικής διατριβής έως 1.000 ευρώ, ανάλογα με τις απαιτήσεις που ορίζει ο Κανονισμός του Πανεπιστημίου, και διεκδίκησης κάλυψης εξόδων δημοσίευσης διδακτορικής διατριβής σε περιορισμένα αντίτυπα έως 2.000 ευρώ, εφόσον αυτό είναι προαπαιτούμενο για την απονομή του διδακτορικού τίτλου. 

Η υποτροφία χορηγείται για 9-36 μήνες, ανάλογα με την επίσημη ελάχιστη διάρκεια σπουδών του προγράμματος μεταπτυχιακών σπουδών και βάσει της ημερομηνίας πρώτης εγγραφής σε αυτό, αρχής γενομένης από το 1/9/2021 ή 1/10/2021. Δίνεται η δυνατότητα α) υποβολής αίτησης αποπεράτωσης σπουδών ή β) παράτασης (μόνο για PhD), υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις.

Οι αιτήσεις, με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, υποβάλλονται αποκλειστικά ηλεκτρονικά έως τις 28 Φεβρουαρίου 2021. Η οριστική αποδοχή από το Πανεπιστήμιο του εξωτερικού /Υπεύθυνη Δήλωση κόστους σπουδών μπορεί να αποσταλεί έως τις 31 Μαϊου 2021.

 

Β. ΕΛΛΑΔΑ

Προσφέρονται 10 θέσεις για σπουδές Β κύκλου (ΜΔΕ), στις ειδικεύσεις: Ειδική Αγωγή, Σχολική Ψυχολογία & Συμβουλευτική στην Εκπαίδευση, Ψηφιακές Τεχνολογίες στην Εκπαίδευση, Αστικός Σχεδιασμός, Περιβαλλοντική Μηχανική και Τεχνολογία, Αναλυτική Μεγάλων Δεδομένων,  Τεχνητή Νοημοσύνη, Ναυτιλιακή Διοικητική, Οικονομικά και Διοίκηση της Υγείας, Μοριακή Βιοϊατρική και Βιοκαινοτομία.

Επιτρέπεται η επιλογή μιας ειδίκευσης σε δημόσιο πανεπιστήμιο της Ελλάδας. 

Για τις προϋποθέσεις ηλικίας, ελάχιστου βαθμού πτυχίου/διπλώματος ανά χώρα κτήσης του τίτλου, γνώσης /πιστοποίησης ξένης γλώσσας, καθώς και τυχόν εξαιρέσεις αυτών υπό όρους, συμβουλευτείτε την προκήρυξη (Όροι & Προϋποθέσεις) στα σχετικά πεδία.

Η υποτροφία χορηγεί α) μηνιαίο ποσό, το ύψος του οποίου καθορίζεται με βάση τον τόπο μόνιμης κατοικίας της οικογένειας σε σχέση με τον τόπο σπουδών και β) εφάπαξ ποσό, ύψους 5.000 €,  έναντι διδάκτρων ή εξόδων πρώτης εγκατάστασης.  Σε περίπτωση ύπαρξης μόνο εξόδων πρώτης εγκατάστασης το εφ’ άπαξ ποσό ανέρχεται σε 1.500 €

Η υποτροφία χορηγείται για 6-24 μήνες, ανάλογα με την επίσημη ελάχιστη διάρκεια σπουδών του προγράμματος μεταπτυχιακών σπουδών και βάσει της ημερομηνίας πρώτης εγγραφής σε αυτό. Δίνεται η δυνατότητα υποβολής αίτησης αποπεράτωσης σπουδών υπό όρους. Δεν δίνεται δυνατότητα παράτασης.  

Οι αιτήσεις, με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, υποβάλλονται αποκλειστικά ηλεκτρονικά έως τις 28 Φεβρουαρίου 2021. Η νέα προκήρυξη επιδιωκομενου προγράμματος (μεταπτυχιακών σπουδών ελληνικού δημοσίου πανεπιστημίου) μπορεί να αποσταλεί έως τις 31 Μαϊου 2021.

 

Α & Β ΓΕΝΙΚΑ

Επιτρέπεται η λήψη παράλληλης υποτροφίας για κάλυψη κόστους σπουδών και διαβίωσης, ωστόσο το Ίδρυμα αποφασίζει τη διατήρηση, αναστολή καταβολής, μείωση, διακοπή ή ακύρωση της υποτροφίας, αφού λάβει υπ’ όψιν τις πραγματικές ανάγκες του/της υποτρόφου. Σε περίπτωση που το Πανεπιστήμιο προκρίνει την εξ αποστάσεως εκπαίδευση λόγω συνθηκών ανωτέρας βίας ή δημόσιας υγείας, το Ίδρυμα θα λάβει υπ’ όψιν το πραγματικό κόστος σπουδών και το ποσό της υποτροφίας ενδέχεται να διαμορφωθεί κατ’ αντιστοιχία του μηνιαίου ποσού για σπουδές στον τόπο μόνιμης οικογενειακής κατοικίας.

Σε περίπτωση ισοτιμίας ακαδημαϊκών προσόντων λαμβάνονται υπ’ όψιν και κοινωνικοοικονομικά κριτήρια κατά την τελική διαδικασία επιλογής. 

Τα αποτελέσματα θα γνωστοποιηθούν ατομικά στους/στις υποψήφιους/-ες τον Ιούλιο 2021. Μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων, ο/η υπότροφος δεν έχει το δικαίωμα να τροποποιεί το πρόγραμμα σπουδών για το οποίο υπέβαλε αίτηση και του ενεκρίθη υποτροφία από το Ίδρυμα, παρά μόνο για λόγους ανωτέρας βίας, τους οποίους το Ίδρυμα εκτιμά κατά την απόλυτη κρίση του. Δεν γίνονται δεκτά αιτήματα αλλαγής προγράμματος σπουδών σε περίπτωση που ο/η υποψήφιος δεν έγινε δεκτός από το/τα πρόγραμμα/προγράμματα για τα οποία αξιολογήθηκε. Μετά την έκδοση των αποτελεσμάτων, δεν προβλέπεται διαδικασία επανεξέτασης αιτήσεων και δεν γίνονται δεκτές ενστάσεις. 

Οι υποτροφοι του Ιδρύματος απολαμβάνουν επιπλέον οφελη: Συμβουλευτική κατά τη διάρκεια των σπουδών, δυνατότητα εγγραφής στον Σύνδεσμο Υποτρόφων Ιδρύματος Ωνάση μετά την επιτυχή ολοκλήρωση των σπουδών και συμμετοχής στις δράσεις αυτού με σκοπό τη δικτύωση και δημιουργία γόνιμων συνεργασιών παγκοσμίως, δυνατότητα διεκδίκησης επιπλέον χρηματοδότησης ως μέλη του Συνδέσμου Υποτρόφων Ιδρύματος Ωνάση για κάλυψη εξόδων έκδοσης διδακτορικής διατριβής σε βιβλίο και για πραγματοποίηση μεταδιδακτορικής έρευνας διετούς διάρκειας, καθώς και για κάλυψη εξόδων δημοσίευσης επιστημονικών άρθρων σε έγκριτα διεθνή επιστημονικά περιοδικά

Στην ιστοσελίδα του Ιδρύματος, εκτός από την αναλυτική προκήρυξη και το σύνδεσμο υποβολής της ηλεκτρονικής αίτησης ανά τόπο σπουδών (εξωτερικο/Ελλάδα), είναι αναρτημένα:

– Έντυπο συστατικής επιστολής στην Ελληνική γλώσσα
–  Έντυπο συστατικής επιστολής στην Αγγλική γλώσσα
–  Υπεύθυνη Δήλωση κόστους σπουδών
–  Υπόδειγμα βεβαίωσης κατάταξης υποψήφιου (στην Ελληνική γλώσσα)
–  Υπόδειγμα βεβαίωσης κατάταξης υποψήφιου (στην Αγγλική γλώσσα)
–  Κανονισμός Υποτροφιών-

– Έντυπο Συχνών Ερωτήσεων 

 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣΕΡΩΤΗΣΕΙΣΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ

Τηλ.: 210 3713 – 053, -054, -055, -056 & -057

Email: scholarship.applications@onassis.org