• Ελληνικά
 • English

Dionysopoulos Dimitrios


Assistant Professor

Telephone: (+30) 2310 999578

Email: ddionys@dent.auth.gr

Office: 5ος όροφος

Office hours: Monday-Friday 9:00-14:00

Sector: SECTION of DENTAL TISSUES PATHOLOGY AND THERAPEUTICS

Studies:
 • 2004 - DDS (degree 7) Aristotle University of Thessaloniki
 • 2008 - MSc in Operative Dentistry (degree 8.55) Aristotle University of Thessaloniki. Title of MSc Thesis: «Effect of shade on depth of cure of composite resins» 
 • 2011 - PhD (degree "Excellent") Aristotle University of Thessaloniki. Title of PhD Thesis: "In vitro comparative study on cariostatic effect of contemporary fluoridereleasing materials for conservative restorations".  http://ikee.lib.auth.gr/record/127212/files/GRI-2011-7242.pdf 
Academic career:

2015 - 2018: University Scholar in the Department of Operative Dentistry of Aristotle University of Thessaloniki.

2019 - present: Assistant Professor in the Department of Operative Dentistry of Aristotle University of Thessaloniki.

Honors:

2008 - First prize for poster entitled: "Contemporary diagnostic technology in Operative Dentistry" Congress of Stomatological Society of Northern Greece

2013 - First prize for poster entitled: "Scanning electron microscope study of the adaptation of  liners to dentin" Congress of Stomatological Society of Northern Greece

2014 – Scholarship by Research Committee of Aristotle University of Thessaloniki for Post Doc Researchers (No: 50141) for the proposal entitled: "Effect of bleaching agents and treatments on mineral composition, microhardness and surface roughness of enamel"

2017 – Prize for poster entitled: "Laser-assisted tooth bleaching treatments: a review in literature"  6th European Congress of World Federation of Laser Dentistry (W.F.L.D), Thessaloniki, Greece

2018 – Prize for poster entitled: "Evaluation of a clinical preventive treatment using Er,Cr:YSGG (2780 nm) laser on the susceptibility of enamel to erosive challenge"  16th World Congress of World Federation of Laser Dentistry (W.F.L.D), Aachen, Germany

 

Reviewer in 44 international scientific journals with impact factor

 1. Dental Materials – IF: 4.495 
 2. Clinical Oral Investigations – IF: 2.812 
 3. European Journal of Oral Sciences – IF: 2.220 
 4. International Journal of Paediatric Dentistry – IF: 1.993 
 5. Journal of Applied Oral Science – IF: 1.506 
 6. Journal of Esthetic and Restorative Dentistry – IF: 1.786 
 7. Acta Odontologica Scandinavica - IF: 1.573 
 8. American Journal of Dentistry – IF: 0.720 
 9. Journal of Prosthodontics – IF: 2.187 
 10. Archives of Oral Biology – IF: 1.931 
 11. Journal of Mechanical Behavior of Biomedical Materials – IF: 3.372 
 12. Oral Health and Preventive Dentistry – IF: 0.920 
 13. Journal of Oral Science – IF: 1.200 
 14. BMC Oral Health – IF: 1.911 
 15. Lasers in Surgery and Medicine – IF: 3.020 
 16. Journal of Clinical Medicine – IF: 3.303 
 17. Current Drug Delivery  – IF: 1.582 
 18. Current Organic Chemistry – IF: 1.933
 19. Journal of Photochemistry and Photobiology, B: Biology – IF: 4.383 
 20. Journal of Physiology and Pharmacology – IF: 2.644 
 21. Materials Chemistry and Physics – IF: 3.408 
 22. Materials Letters – IF: 3.204 
 23. Polymer Composites – IF: 2.265 
 24. Springer Plus – IF: 0.982 
 25. Microscopy Research & Technique – IF: 2.117 
 26. Drug and Chemical Toxicology – IF: 2.405 
 27. International Journal of Polymeric Materials and Polymeric Biomaterials – IF: 1.982 
 28. Polymers – IF: 3.426 
 29. International Journal of Nanomedicine – IF: 5.115 
 30. Materials – 3.057 
 31. Applied Sciences – IF: 2.474 
 32. Coatings – IF: 2.436 
 33. Diagnostics – IF: 3.110 
 34. Phytotherapy Research – IF: 4.087 
 35. Sensors – IF: 3.275 
 36. Medicina – IF: 1.205 
 37. BioMed Research International – IF: 2.276 
 38. Surface & Coatings Technology – IF: 3.784
 39. Marine Drugs – IF: 4.073 
 40. Molecules – IF: 3.267 
 41. International Journal of Environmental Research and Public Health – IF: 2.849 
 42. Advances in Materials Science and Engineering – IF: 1.271 
 43. Journal of Healthcare Engineering – IF: 1.803 
 44. Bioactive Materials – IF: 8.724 

 

Editorial Board Member in 31 international scientific journals

 1. American Research Journal of Dentistry ISSN:2578-1448
 2. Annals of Case Reports and Images ISSN:2639-8133
 3. Annals of Dentistry and Oral
 4. ARC Journal of Dental Science ISSN:2456-0030
 5. Asian Journal of Dental Sciences
 6. British Journal of Medicine and Medical Research ISSN:2231-0614
 7. Current Updates in Dentistry
 8. Dental Oral and Craniofacial Research ISSN:2058-5314
 9. Dentistry: Advanced Research ISSN:2574-7347
 10. Dentistry and Periodontics
 11. EC Dental Science  
 12. Imaging Journal of Clinical and Medical Sciences ISSN:2455-8702
 13. Indian Journal of Conservative Dentistry and Endodontics ISSN:2456-8953
 14. Journal of Advances in Biological and Basic Research ISSN:2454-6097
 15. Journal of Advanced Nutrition and Human Metabolism ISSN:2377-9764
 16. Journal of Clinical Research in Dentistry ISSN:2639-8281
 17. Journal of Dental and Oral Health ISSN:2369-7487
 18. Journal of Dental Applications ISSN:2381-9049
 19. Journal of Dental Problems and Solutions ISSN:2394-8418
 20. Journal of Dental Research and Practice
 21. Journal of Dentistry and Dental Medicine ISSN:2517-7389
 22. Journal of Dentistry Forecast ISSN:2643-7104
 23. Journal of Oral Health and Dental Science ISSN:2577-1485
 24. Journal of Pediatric Dentistry and Hygiene
 25. Med One ISSN:2397-9119
 26. Modern Approaches in Dentistry and Oral Health Care ISSN:2637-4692
 27. Oral Health and Dentistry ISSN:2573-4989 
 28. ProClinS Dentistry  
 29. SM Dentistry Journal ISSN:2575-7776
 30. Scientific Journal of Research in Dentistry ISSN:2640-0928
 31. Stomatological Disease and Science ISSN:2573-0002
Scientific Memberships:
 1. Balkan Stomatological Society
 2. International Association for Dental Research – I.A.D.R. / Continental European Division – C.E.D)
 3. Hellenic Academy for Laser Dentistry
 4. Society of Odostomatological Research
 5. Hellenic Society of Preventive Dentistry
 6. Stomatological Society of Northern Greece
Management activity/positions:
 • Διετέλεσε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου των Μεταπτυχιακών Φοιτητών και Υποψήφιων Διδακτόρων του Οδοντιατρικού Τμήματος του Αριστοτέλειου Πανεπιστήμιου Θεσσαλονίκης.
 • Διετέλεσε αναπληρωματικό μέλος του Πειθαρχικού Συμβουλίου του Οδοντιατρικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης.
 • Είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου (Ταμίας) της Ελληνικής Ακαδημίας Οδοντιατρικών Laser (H.A.L.D.).
 • Ήταν μέλος της Οργανωτικής Επιτροπής του 6ου Συνέδριου του Ευρωπαϊκoύ Τομέα της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Οδοντιατρικών Laser που πραγματοποιήθηκε στη Θεσσαλονίκη στις 22-23 Σεπτεμβρίου 2017.
 • Από τον Ιούνιο του 2019 είναι υπεύθυνος της επίσημης ιστοσελίδας του Εργαστηρίου της Οδοντικής Χειρουργικής του Α.Π.Θ. στη διεύθυνση https://www.dent.auth.gr/?q=node/18
 • Τον Σεπτέμβριο του 2018 ορίστηκε υπεύθυνος για την επίβλεψη του ερευνητικού έργου του Εργαστηρίου της Οδοντικής Χειρουργικής του Α.Π.Θ. από τον διευθυντή του εργαστηρίου καθηγητή Κοσμά Τολίδη.
 • Ορίστηκε μέλος της Συντονιστικής Επιτροπής στο επανιδρυθέν Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Οδοντική Χειρουργική – Αισθητικές Συντηρητικές Αποκαταστάσεις» του Τμήματος Οδοντιατρικής για 2 έτη από τις 9/10/2019.
 • Ορίστηκε μέλος της Επιτροπής Επιλογής Εισακτέων για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 στο επανιδρυθέν Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Οδοντική Χειρουργική – Αισθητικές Συντηρητικές Αποκαταστάσεις» του Τμήματος Οδοντιατρικής.
 • Ορίστηκε μέλος της τριμελούς επιτροπής εξέτασης υποψηφίων για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής του Εργαστηρίου Οδοντικής Χειρουργικής του Α.Π.Θ. το 2019.
 • Ορίστηκε αναπληρωτής επιστημονικά υπεύθυνος του Προγράμματος Δια Βίου Μάθησης «Απόκτηση κλινικών δεξιοτήτων στην Αποκαταστατική – Αισθητική Οδοντιατρική» που οργάνωσε το Εργαστήριο Οδοντικής Χειρουργικής του Α.Π.Θ. το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020.
 • Το 2020 ορίστηκε ως μέλος της Επιτροπής ΟΜΕΑ του Τμήματος Οδοντιατρικής του Α.Π.Θ.
 • Το 2020 ορίστηκε ως αναπληρωματικό μέλος της εξεταστικής επιτροπής για τη διενέργεια γραπτών διαγωνισμών στο μάθημα «Οδοντική Μορφολογία» για τη χορήγηση υποτροφιών από τις κοινωφελείς περιουσίες (κληροδοτήματα, κληροδοσίες, δωρεές)  του Α.Π.Θ. για φοιτητές του τμήματος Οδοντιατρικής, για τα ακδημαϊκά έτη 2020-2021 και 2021-2022.
 • To 2020 ορίστηκε μέλος της Επιτροπής Συνολικής Αντιμετώπισης του Τμήματος Οδοντιατρικής του Α.Π.Θ.
 • To 2020 ορίστηκε μέλος της τριμελούς επιτροπής για την αξιολόγηση της καταλληλότητας των υποψηφίων Ερευνητών-Διδακτόρων για τη διδασκαλία του μαθήματος «Κλινικές εφαρμογές των lasers στην Οδοντιατρική» που εντάσσεται στον επιστημονικό πεδίο «Οδοντική Χειρουργική».

 • Το 2020 ορίστηκε μέλος της επιτροπής ενστάσεων στο πλαίσιο διενέργειας πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τις ανάγκες του έργου με τίτλο «Συμμετοχή στην κλινική άσκηση των προπτυχιακών φοιτητών της Οδοντιατρικής Σχολής.», από την Επιτροπή Ερευνών του Α.Π.Θ.

 • To 2020 ορίστηκε μέλος της διμελούς επιτροπής για τον χαρακτηρισμό των προς απόσυρση-εκποίηση υλικών και τη διαπίστωση της μη λειτουργίας υλικών και μηχανημάτων για τις ανάγκες του Τομέα Παθολογίας και Θεραπευτικής των Οδοντικών Ιστών του Τμήματος Οδοντιατρικής του Α.Π.Θ.

 • To 2021 ορίστηκε Γραμματέας της Επιτροπής Διαγωνισμού & Παραλαβής στο πλαίσιο του ερευνητικού έργου με τίτλο "Απόκτηση κλινικών δεξιοτήτων στην Αποκαταστατική/Αισθητική Οδοντιατρική", με επιστημονικά υπεύθυνο τον κ. Τολίδη Κοσμά, Καθηγητή Τμήματος Οδοντιατρικής, και για τη διενέργεια διαγωνισμού με αντικείμενο: "Προμήθεια 11 (έντεκα) εργαστηριακών θέσεων εργασίας για προσομοίωση οδοντιατρικών κλινικών διαδικασιών" αξίας : €44.000,00 συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

 • To 2021 ορίστηκε Γραμματέας της Επιτροπής Ενστάσεων Διαγωνισμού στο πλαίσιο του ερευνητικού έργου με τίτλο "Απόκτηση κλινικών δεξιοτήτων στην Αποκαταστατική/Αισθητική Οδοντιατρική", με επιστημονικά υπεύθυνο τον κ. Τολίδη Κοσμά, Καθηγητή Τμήματος Οδοντιατρικής, και για τη διενέργεια διαγωνισμού με αντικείμενο: "Προμήθεια 11 (έντεκα) εργαστηριακών θέσεων εργασίας για προσομοίωση οδοντιατρικών κλινικών διαδικασιών" αξίας : €44.000,00 συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

 • Ήταν μέλος της Οργανωτικής Επιτροπής του Ετήσιου Συνέδριου Στοματολογικής Εταιρίας Βορείου Ελλάδος με θέμα: «Η Οδοντιατρική επιστήμη μπροστά στις νέες προκλήσεις», Θεσσαλονίκη 13-14 Νοεμβρίου 2020

Research Activity - Participation in Programmes:
 • 21 publications in national scientific journals
 • 61 publications in international scientific journals
 • 43 announcements in national scientific congresses
 • 48 announcements in international scientific congresses 

 

2014 – Έργο 50141: Υποτροφία Αριστείας Επιτροπής Ερευνών Α.Π.Θ. για μεταδιδακτορικούς ερευνητές για την ερευνητική πρόταση με τίτλο: «Η επίδραση των λευκαντικών παραγόντων και των τεχνικών λεύκανσης στην χημική σύνθεση, στη μικροσκληρότητα και στην επιφανειακή αδρότητα της αδαμαντίνης».

2020 – Έργο 95390: “Μελέτη της μοριακής δομής υβριδικών CAD/CAM υλικών μετά από τροποποίηση της επιφανειακής τους αδρότητας χρησιμοποιώντας προηγμένες μεθόδους μικροσκοπίας (AFM) και αξιολόγηση της επίδρασης αυτής στην κλινική τους συμπεριφορά” στα πλαίσια χρηματοδότησης από το πρόγραμμα ΕΣΠΑ 2014-2020, ΕΠ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ, ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΡΕΥΝΗΤΩΝ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΟΥΣ ΝΕΟΥΣ ΕΡΕΥΝΗΤΕΣ.

Γ) Άλλα χρηματοδοτούμενα προγράμματα στα οποία συμμετείχα:

Έργο 86104: «Ενίσχυση του Π.Μ.Σ. στην Οδοντιατρική σε σχέση με την κλινική άσκηση των φοιτητών». Στα πλαίσια χρηματοδότησης «Έργα Παροχής Υπηρεσιών Εθνικά».

Έργο 89510: «Ενίσχυση του προγράμματος σπουδών στην Οδοντιατρική Σχολή ΑΠΘ σε σχέση με την κλινική άσκηση των μεταπτυχιακών φοιτητών». Στα πλαίσια χρηματοδότησης «Έργα Παροχής Υπηρεσιών Εθνικά».

Έργο 92007: «Συμμετοχή στην κλινική άσκηση μεταπτυχιακών φοιτητών του τμήματος Οδοντιατρικής». Στα πλαίσια χρηματοδότησης «Έργα Παροχής Υπηρεσιών».

2019 – Χρηματοδότηση από την ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «FREZYDERM ABEE» για το ερευνητικό πρόγραμμα με τίτλο: «Μελέτη των ιδιοτήτων και χαρακτηριστικών νέων φυραμάτων οδοντοπαστών».

2019-2020 – Έργο 98983: «Απόκτηση κλινικών δεξιοτήτων στην Αποκαταστατική/Αισθητική Οδοντιατρική» στα πλαίσια χρηματοδότησης «Έργα Παροχής Υπηρεσιών - Δια Βίου Μάθησης».

Selected publications in International Journals:

1. Fluoride release and recharge ability of contemporary fluoride-containing restorative materials and dental adhesives. D. Dionysopoulos, E. Koliniotou-Koumpia, M. Helvatzoglou-Antoniades, N. Kotsanos. Dental Materials Journal 2013; 32(2):296-304 (Impact Factor: 2.102)

2. The effect of fluoride-releasing restorative materials on inhibition of secondary caries formation. D. Dionysopoulos. Fluoride 2014; 47(3):258-265 (Impact Factor: 1.224)

3. Effect of preheating on film thickness of contemporary composite restorative materials. D. Dionysopoulos, K. Tolidis, P. Gerasimou, E. Koliniotou-Koumpia. Journal of Dental Sciences 2014; 9(4):313-319 (Impact Factor: 2.080)

4. Bonding strength of silorane-based composite to Er-YAG laser prepared dentin. E. Koliniotou-Koumpia, P. Kouros, D. Dionysopoulos, L. Zafiriadis. Lasers in Medical Science 2015; 30(2):509-516 (Impact Factor: 3.161)

5. The effect of low-concentration fluoride solutions on fluoride recharge ability of contemporary dental restoratives and adhesives. D. Dionysopoulos, E. Koliniotou-Koumpia, N. Kotsanos. Fluoride 2015; 48(4):351-363 (Impact factor: 1.224)

6. The influence of a novel in-office bleaching procedure using an Er,Cr:YSGG laser on enamel surface morphology. D. Dionysopoulos, D. Strakas, E. Koliniotou-Koumpia. Lasers in Surgery and Medicine 2015; 47(6):503-511 (Impact factor: 4.025)

7. In vitro inhibition of enamel demineralization by fluoride-releasing restorative materials and dental adhesives. D. Dionysopoulos, E. Koliniotou-Koumpia,
M. Helvatzoglou-Antoniades, N. Kotsanos. Oral Health and Preventive Dentistry 2016; 14(4):371-380 (Impact factor: 1.256)

8. Polymerization efficiency of bulk-fill dental resin composites with different curing modes. D. Dionysopoulos, K. Tolidis, P. Gerasimou. Journal of Applied Polymer Science 2016; 133(18) doi:10.1002/app.43392 (Impact factor: 3.125)

9. The effect of composition, temperature and post-irradiation curing of bulk fill resin composites on polymerization efficiency. D. Dionysopoulos, K. Tolidis, P. Gerasimou. Materials Research 2016; 19(2) doi: 10.1590/1980-5373-MR-2015-0614 (Impact factor: 1.524)

10. Effect of Er,Cr:YSGG laser on the surface of composite restoratives during in-office tooth bleaching. D. Dionysopoulos, D. Strakas, E. Tsitrou, K. Tolidis, E. Koumpia. Lasers in Medical Science 2016; 31(5):875-882 (Impact factor: 3.161)

11. Effect of radiant heat and ultrasound on fluoride release and surface hardness of glass ionomer cements. K. Tolidis, D. Dionysopoulos, P. Gerasimou, T. Sfeikos. Journal of Applied Biomaterials & Functional Materials 2016; 14(4):e463-e469 (Impact factor: 2.604)

12. Effect of fluoride treatments on bleached enamel microhardness and surface morphology. D. Dionysopoulos, E. Koliniotou-Koumpia, K. Tolidis, P. Gerasimou. Oral Health and Preventive Dentistry 2017; 15(2):169-175 (Impact factor: 1.256)

13. Effect of Er,Cr:YSGG laser irradiation on bovine enamel surface during in-office tooth bleaching ex vivo. D. Dionysopoulos, D. Strakas, E. Koliniotou-Koumpia, E. Koumpia. Odontology 2017; 105(3):320-328 (Impact factor: 2.634)

14.Effects of shade and composition on radiopacity of dental composite restorative materials. D. Dionysopoulos, K. Tolidis, P. Gerasimou, E. Koliniotou-Koumpia. Oral Radiology 2017; 33(3):178-186 (Impact factor: 1.852)

15. Effect of acidulate phosphate fluoride gel on the surface of nanocomposite restorative materials. D. Dionysopoulos, E. Koliniotou-Koumpia. Journal of Nano Research 2018; 51:1-12 (Impact factor: 2.929)

16. Effect of three clinical curing treatments on fluoride release and surface hardness of glass ionomer cements. D. Dionysopoulos, K. Tolidis, P. Gerasimou, T. Sfeikos. International Journal of Periodontics and Restorative Dentistry 2017; 37(4):e197-e203 (Impact factor: 1.840)

17. Effect of filler composition of dental composite resins on radiopacity in digital radiographic images. D. Dionysopoulos, K. Tolidis, P. Gerasimou, Ch. Papadopoulos. Polymer Composites 2018; 39(1):351-357 (Impact factor: 3.171)

18. Effect of radiant heat on conventional glass ionomer cements during setting by using blue light diode laser system (445 nm). D. Dionysopoulos, K. Tolidis, D. Strakas, P. Gerasimou, T. Sfeikos, N. Gutknecht. Lasers in Medical Science 2017; 32(3):703-709 (Impact factor: 3.161)

19. Effect of a calcium chloride solution treatment on physical and mechanical properties of glass ionomer cements. D. Dionysopoulos, K. Tolidis, D. Tortopidis,
P. Gerasimou, T. Sfeikos. Odontology 2018; 106(4):429-438 (Impact Factor: 2.634)

20. Spectrophotometric analysis of the effectiveness of a novel in-office laser-assisted tooth bleaching method using Er,Cr:YSGG laser. D. Dionysopoulos, D. Strakas, K. Tolidis, E. Tsitrou, E. Koumpia, Ε. Koliniotou-Koumpia. Lasers in Medical Science 2017; 32(8):1811-1818 (Impact Factor: 3.161)

21. Evaluation of surface microhardness and abrasion resistance of two dental glass ionomer cements after radiant heat treatment. D. Dionysopoulos, K. Tolidis, Τ. Sfeikos, C. Karanasiou, X. Parisi. Advances in Materials Science and Engineering 2017 Article ID: 5824562 (Impact Factor: 1.726)

22. Effects of blue diode laser (445 nm) and LED (430-480 nm) radiant heat treatments on dental glass ionomer cements. D. Dionysopoulos, K. Tolidis, D. Strakas, P. Gerasimou, T. Sfeikos, N. Gutknecht. Optics and Laser Technology 2018; 99:249-255 (Impact factor: 3.867)

23. Effect of CPP-ACPF and nano-hydroxyapatite preventive treatments on the susceptibility of enamel to erosive challenge. D. Dionysopoulos, K. Tolidis, T. Sfeikos. Oral Health and Preventive Dentistry (Impact factor: 1.256)

24. Structural integrity evaluation of large MOD restorations fabricated with a bulk-fill and a CAD/CAM resin composite material. C. Papadopoulos, D. Dionysopoulos, K. Tolidis, P. Kouros, E. Koliniotou-Koumpia, E. Tsitrou. Operative Dentistry 2019; 44(3):312-321 (Impact factor: 2.440)

25. Qualitative evaluation of hybrid layer formation using Er:YAG laser in QSP mode for tooth cavity preparations. A. Kallis, K. Tolidis, P. Gerasimou, D. Dionysopoulos. Lasers in Medical Science 2019; 34(1):23-34 (Impact factor: 3.161)

26. Evaluation of a clinical preventive treatment using Er,Cr:YSGG (2780 nm) laser on the susceptibility of enamel to erosive challenge. D. Dionysopoulos, K. Tolidis, D. Strakas, T. Sfeikos. Lasers in Medical Science 2019; 34(6):1089-1097 (Impact factor: 3.161)

27. Effect of air-abrasion pre-treatment with bioactive glass 45S5 on enamel surface loss after erosion/abrasion challenge. D. Dionysopoulos, K. Tolidis, T. Sfeikos. Dental Materials 2019; 35(9):193-203 (Impact factor: 5.304)

28. Evaluation of the surface characteristics of dental CAD/CAM materials after different surface treatments. K. Papadopoulos, K. Pahinis, K. Saltidou, D. Dionysopoulos, E. Tsitrou. Materials 2020; 13(4):981 (Impact factor: 3.623)

29. Quantitative and qualitative evaluation of enamel erosion following air-abrasion surface pre-treatment with bioactive glass 45S5. D. Dionysopoulos, K. Tolidis, E. Tsitrou, P. Kouros, O. Naka. Oral Health and Preventive Dentistry 2020; 18(3):529-536 (Impact factor: 1.256)

30. Evaluation of photopolymerization efficiency and temperature rise of a composite resin using a blue diode laser (445 nm). P. Kouros, D. Dionysopoulos, A. Deligianni, D. Strakas, T. Sfeikos, K. Tolidis. European Journal of Oral Sciences 2020; 128(6):535-541   (Impact factor: 2.612)  

31. Spectrophotometric evaluation of the effectiveness of Er,Cr:YSGG laser-assisted intracoronal tooth bleaching treatment using different power settings.  A. Papadopoulos, D. Dionysopoulos, D. Strakas, E. Koumpia, K. Tolidis. Photodiagnosis and Photodynamic Therapy 2021; 34:102272 (Impact factor: 3.631)

32. Microtensile bond strength between resin-matrix CAD/CAM ceramics and resin cement after various surface modifications and artificial aging. C. Papadopoulos, D. Dionysopoulos, K. Pahinis, E. Koulaouzidou, K. Tolidis. Journal of Adhesive Dentistry 2021; 23(3):255-265 (Impact factor: 2.359)

33. Current modifications of dental adhesive systems for composite resin restorations: a review in literature. D. Dionysopoulos, O. Gerasimidou, C. Papadopoulos. Journal of Adhesion Science and Technology 2021 DOI: 10.1080/01694243.2021.1924499 (Impact factor: 2.077).

34. Effects of tooth bleaching protocols assisted by Er,Cr:YSGG and diode (980 nm) lasers on color change of resin-based restoratives. C. Karanasiou, D. Dionysopoulos, O. Naka, D. Strakas, K. Tolidis. Journal of Esthetic and Restorative Dentistry 2021; 33(8):1210-1220  (Impact factor: 2.843)
 
35. Effect of a fiber-reinforcing technique for direct composite restorations of structurally compromised teeth on marginal microleakage. Τ. Sfeikos, D. Dionysopoulos, P. Kouros, O. Naka, K. Tolidis. Journal of Esthetic and Restorative Dentistry 2022 (Impact factor: 2.843)
Selected publications in Greek Journals:

1. Συντηρητική αποκατάσταση με σύνθετη ρητίνη ατελούς αδαμαντινογένεσης. Αναφορά περίπτωσης. Δ. Διονυσόπουλος, Π. Διονυσόπουλος. Στόμα 2010, 38(3):197-202

2. H επίδραση της απόχρωσης της σύνθετης ρητίνης και του είδους της συσκευής φωτοπολυμερισμού στο βάθος πολυμερισμού των σύνθετων ρητινών. Δ. Διονυσόπουλος, Ε. Κολινιώτη-Κουμπιά. Στόμα 2010, 38(4):315-324.

3. H επιφανειακή αδρότητα νανοϋβριδικών και μικροϋβριδικών σύνθετων ρητινών μετά τη στίλβωση με διάφορες μεθόδους. Δ. Διονυσόπουλος, Ε. Κολινιώτη-Κουμπιά, Π. Διονυσόπουλος. Ελληνικά Στοματολογικά Χρονικά 2011, 55(1):19-27.

4. Giomers - Μια νέα κατηγορία υβριδικών αισθητικών εμφρακτικών υλικών. Δ. Διονυσόπουλος. Στόμα 2011, 39(1):61-72.

5. Η βιοσυμβατότητα και οι ανεπιθύμητες αντιδράσεις που προκαλούν οι εμφράξεις των ρητινωδών υλικών. Δ. Διονυσόπουλος, E. Κολινιώτη-Κουμπιά. Στόμα 2012, 40(4):275-288.

6. Οδοντική διάβρωση. Αιτίες και αντιμετώπιση. Δ. Διονυσόπουλος. Οδοντοστοματολογική Πρόοδος 2013, 67(1):120-135.

7. Η επίδραση της απόχρωσης στο βάθος πολυμερισμού μιας σύγχρονης σύνθετης ρητίνης. Δ. Διονυσόπουλος, Ε. Κολινιώτη-Κουμπιά. Στόμα 2013, 41(1):31-39.

8. Μελέτη της επιφανειακής αδρότητας νέων αισθητικών εμφρακτικών υλικών μετά την στίλβωση. Δ. Διονυσόπουλος, Ε. Κολινιώτη-Κουμπιά, Π. Γερασίμου, Ε. Παυλίδου. Στοματολογία 2013, 70(1):21-30.

9. Η επίδραση των σύγχρονων φθοριούχων εμφρακτικών υλικών στον σχηματισμό δευτερογενούς τερηδόνας. Δ. Διονυσόπουλος. Στόμα 2013, 41(3):151-162.

10. Λειχηνοειδείς αλλοιώσεις του στοματικού βλεννογόνου συσχετιζόμενες με την επαφή με εμφράξεις αμαλγάματος. Δ. Διονυσόπουλος, Ε. Παρχαρίδης, Κ. Καραουλάνη. Ελληνικά Στοματολογικά Χρονικά 2015, 59(1-4):35-49.

11. Οι βιολογικές παρενέργειες της λεύκανσης των ζωντανών δοντιών. Δ. Διονυσόπουλος. Οδοντοστοματολογική Πρόοδος 2015, 69(1):2-19.

12. H επίδραση της λεύκανσης των δοντιών στα υλικά αποκατάστασης και στις οδοντικές εμφράξεις. Δ. Διονυσόπουλος. Στοματολογία 2015, 71(2):31-43.

13. Έξυπνα υλικά στην οδοντιατρική. Δ. Διονυσόπουλος. Στόμα 2016, 44(2):83-92.

14. Ο ρόλος της γενετικής προδιάθεσης στις επιπτώσεις του υδραργύρου του οδοντιατρικού αμαλγάματος στην υγεία. Δ. Διονυσόπουλος. Στοματολογία 2017, 74(1):19-24.

15. Σύγχρονες μέθοδοι επαναμεταλλικοποίησης της αδαμαντίνης των δοντιών. Δ. Διονυσόπουλος. Στοματολογία 2018, 75(1):21-32.


Google scholar: Google scholar
Scopus: Scopus
Pub Med: Pub Med